Plaid Cymru yn datgelu cynlluniau uchelgeisiol i recriwtio 1,000 o feddygon a chreu GIG cynaliadwy

 Cyn2.jpg

Mae Plaid Cymru yn bwriadu talu dyledion myfyrwyr meddygol fel rhan o becyn o fesurau i oresgyn yr argyfwng recriwtio sy’n bygwth dyfodol GIG Cymru.

Mae’r polisi, fyddai yn gyfnewid am nifer o flynyddoedd o wasanaeth gwarantedig, yn rhan o ymgynghoriad a lansiwyd heddiw gan Blaid Cymru, gyda’r nod o fynd i’r afael â’r argyfwng recriwtio yn y GIG Cymreig trwy ddenu 1,000 o feddygon.

Nodwyd methiant i ddenu meddygon i Gymru fel y prif reswm y tu ôl i agenda canoli Llywodraeth Cymru a’r byrddau iechyd.

Mae’r polisi hwn bellach wedi bygwth y gwasanaethau mewn nifer o ysbytai ar hyd a lled y wlad. Amcangyfrifir hefyd fod ‘bom ar fin ffrwydro’ ym maes meddygon teulu yn rhai rhannau o Gymru, gyda llawer ar fin ymddeol a diffyg darpar-feddygon newydd i gymryd eu lle.

Yn ystod cynhadledd ddiweddar Plaid Cymru, addawodd yr arweinydd Leanne Wood recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol i Gymru dros ddau dymor Llywodraeth Cymru dan ei harweiniad hi. Byddai’r ymgyrch recriwtio hon yn helpu i wrthweithio’r ffaith fod gan Gymru un o’r lefelau isaf o feddygon y pen o boblogaeth yn yr UE, gyda dim ond Romania a Gwlad Pwyl yn gwneud yn waeth

Un arall o fwriadau’r ymgynghoriad yw gwella mynediad at feddygon teulu yn y gymuned, mynd i’r afael â’r rhestrau aros hwy am driniaethau a chynyddu gallu’r GIG i ddelio â phoblogaeth sy’n heneiddio.

Dywedodd Elin Jones AC, Gweinidog Iechyd cysgodol Plaid Cymru, fod y ddogfen ymgynghori yn amlinellu yn fanylach sut y cyflogir y 1,000 meddyg er mwyn cryfhau GIG gwan Cymru. Dywedodd hefyd y bydd yr ymarferiad yn ceisio gosod sylfeini cadarn i’r GIG yng Nghymru nid yn unig oroesi, ond ffynnu.

Mae’r polisiau yn y ddogfen ymgynghori wedi eu grwpio yn bedwar prif thema: cymehllion ariannol, creu GIG arloesol, ailwampio ac ail-fuddsoddi mewn hyfforddiant, ac yn olaf, recriwtio rhyngwladol.

Mae llawer o’r polisiau yn gyfuniad o fesurau tymor-hir a thymor-byr y gallai Llywodraeth Cymru eu hannog fel mater o brys, ac y dylent wneud hynny.

Tra bydd angen cyllid ychwanegol ar rai o’r polisïau, mae rhai mesurau wedi eu bwriadu i arbed arian, megis creu GIG di-bapur i dorri i lawr ar fiwrocratiaeth a phrif-ffrydio ymchwil clinigol er mwyn creu incwm ymchwil ychwanegol.

Yn y ddogfen ymgynghori mae cynigion ar gyfer y canlynol:

Talu dyled myfyrwyr meddygon yn gyfnewid am eu cael i dreulio cyfran o’u hyfforddiant a’u gwaith cynnar mewn ardal lle nad oes gormod o wasanaethau.
Datblygu GIG arloesol a phwyslais trwm ar ymchwil i wneud Cymru yn lle mwy deniadol i feddygon ddatblygu eu gyrfaoedd
Ailwampio hyfforddiant i feddygon ôl-raddedig i wella’r sgiliau sydd ganddynt ar hyn o bryd.
Recriwtio meddygon o wledydd tramor fel ateb tymor byr i brinder staff penodol.
Dywedodd AC Elin Jones: “Mae hyn yn fater o gymryd agwedd tymor-byr at wella problemau recriwtio’r GIG yng Nghymru. Am ddegawdau, mae llywodraethau ar ddau ben yr M4 wedi trin problemau yn ein GIG gyda phlastar.

“Yn anffodus, mae creu atebion tymor byr yn awr wedi medi’r corwynt, a dyna pam ein bod mewn sefyllfa mor anodd yn ein hysbytai. Bydd y polisïau y mae Plaid Cymru yn ymgynghori arnynt yn awr yn gosod sylfeini cadarn i’n GIG gael goroesi a ffynnu am genedlaethau i ddod.

“Yr awydd i gael GIG cynnaliadwy sy’n gyrru polisi iechyd Plaid Cymru. Bydd y ddogfen ymgynghori hon yn fan cychwyn i’r ddadl am y modd y byddwn yn gosod y sylfeini cadarn hyn ar gyfer ein gwasanaeth iechyd sydd yn enwog ledled y byd.”

Ychwanegodd Ms Jones: “Mae ein dogfen ymgynghori ar gynllunio gweithlu yn cynnwys llawer o syniadau cadarnhaol am sut i droi gwasanaeth iechyd sy’n llawn problemau recriwtio yn un fydd yn denu’r meddygon a’r nyrsys gorau a disgleiriaf.

“Mae rhai o’r syniadau hyn wedi eu benthyca o wledydd eraill lle maent wedi eu profi ac wedi llwyddo, a does dim rheswm pam na allant weithio yng Nghymru.

“Nid y ddogfen hon fydd y gair olaf o ran datrys y problemau recriwtio yn GIG Cymru; nid ydym yn cymryd arnom fod gennym yr holl ateb i broblemau ein gwasanaeth iechyd. Mae hyfywedd y GIG yng Nghymru at y dyfodol yn fwy nac unrhyw un blaid wleidyddol.

“Nod y ddogfen yw symbylu dadl fywiog a chyfnewid syniadau fydd yn creu dyfodol disglair i’n GIG a’u staff ymroddedig a gweithgar ac, wrth gwrs, y miloedd o bobl sy’n dibynnu ar y gwasanaeth bob blwyddyn.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.