Plaid Cymru yn Gaddo Cronfa a £50M i Atal Trosedd a 1,600 o Swyddogion Heddlu Ychwanegol

Mae polisi'r blaid yn cynnwys creu system gyfiawnder Cymreig 'sy'n canolbwyntio ar bobl'

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n creu cronfa gwerth £50m i atal troseddau ac i recriwtio 1,600 o heddweision ychwanegol a hynny trwy greu system gyfiawnder yng Nghymru a datganoli plismona.

Yn cyhoeddi'r polisi meddai ymgeisydd seneddol Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, fod hyn yn rhan o weledigaeth y blaid i atal troseddau ac i symud tuag at system gyfiawnder sy'n canolbwyntio ar bobl ac yn blaenoriaethu 'anghenion ein cymunedau'.

Dywedodd Ms Saville Roberts fod cyllidebau'r heddlu wedi cael eu torri gan y Torïaid a bod toriadau wedi taro lluoedd heddlu Cymru galetaf. Ychwanegodd y byddai cronfa atal troseddau werth £50m a 1,600 o heddweision ychwanegol yn 'unioni'r difrod' yn sgil toriadau y Toriaid ar y lluoedd heddlu.

Ychwanegodd llefarydd cyfiawnder Plaid Cymru yn y Senedd, Leanne Wood AC, y byddai datganoli cyfiawnder troseddol yn caniatáu creu dull o fynd i'r afael a throseddu sy'n gweddu i anghenion Cymru ac i fuddsoddi mewn gwasanaethau ataliol a chymorth i ddioddefwyr.

Meddai ymgeisydd seneddol Plaid Cymru, Liz Saville Roberts,

"Mae cyllidebau'r heddlu wedi cael eu torri gan y Torïaid, gan roi llawer llai o swyddogion heddlu ar y stryd. Mae lluoedd Cymru wedi cael eu taro'n galetach na gweddill y DU, oherwydd fformiwla ariannu annheg.

"I unioni'r difrod a'r tanariannu gan Lywodraethau Torïaidd, bydd Plaid Cymru yn gwario £50m i recriwtio 1,600 o heddweision ychwanegol - dau ar gyfer pob cymuned - i'n cadw'n ddiogel. Byddai hyn yn golygu bydd ein swyddogion wedi'u gwreiddio'n well yn ein cymunedau, yn lle cael eu lledaenu i gwmpasu ardaloedd daearyddol mawr heb lawer o adnoddau.

"Bydd y swyddogion heddlu ychwanegol yn helpu i hwyluso ymgysylltiad cymunedol lle gall yr heddlu a'r gymuned drosglwyddo materion sy'n peri pryder i bawb. Mae dulliau datrys problemau wedi'u targedu yn y gymuned yn gwella lleihau troseddau.

"Gyda phlismona wedi'i ddatganoli, byddai gan heddluoedd Cymru hawl i £25 miliwn yn ychwanegol o grant bloc gan Lywodraeth y DU, yn hytrach na thrwy fformiwla ariannu anghyfartal.

"Mae'n annerbyniol mai Cymru yw'r unig wlad yn y DU heb bwerau dros ei pholisïau plismona a chyfiawnder. Bydd Plaid Cymru yn mynnu bod system gyfiawnder yng Nghymru yn cael ei chreu er mwyn creu gwasanaethau integredig sy'n canolbwyntio ar bobl - o garchardai i gwnsela i dai - i ddisodli'r system greulon bresennol sy'n blaenoriaethu targedau dros anghenion pobl a'n cymunedau - fel y dadleuwyd gan Gomisiwn Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru.

Ychwanegodd Leanne Wood AC Llefarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder yn y Senedd,

"Bydd datganoli cyfiawnder troseddol yn caniatáu inni greu dull o fynd i'r afael a throseddu sy'n gweddu i anghenion Cymru ac i osod ein blaenoriaethau ein hunain.

"Bydd yn caniatáu inni drin materion fel defnyddio sylweddau problemus a phroblemau iechyd meddwl sy'n aml yn bodoli oherwydd trawma neu brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod fel materion iechyd yn gyntaf, gyda'r nod o drin gwraidd y problemau hynny, nid dim ond y symptomau. Bydd yn golygu y gallwn symud i ffwrdd o droseddoli pobl ddigartref er enghraifft; gwella a buddsoddi mewn gwasanaethau cymorth; taclo troseddau casineb a gwahaniaeth triniaeth a i bobl BAME yn y system cyfiawnder troseddol.

"Byddai'n caniatáu inni gymryd "Dull Systemau Cyfan" fel yn yr Alban - i fynd i'r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a thrwy hynny leihau eu heffaith yn ddiweddarach mewn bywyd.

"Bydd yn caniatáu inni ddatblygu ymyriadau yn y gymuned a dulliau cyfiawnder mwy adferol sy'n fwy effeithiol o ran lleihau aildroseddu. Mae digon o dystiolaeth i ddangos bod dull ataliol ar draws iechyd, cyfiawnder troseddol, addysg a lleoliadau eraill yn fwy effeithiol wrth fynd i'r afael ag achosion sylfaenol trosedd nag erioed yn hwy a hyd yn oed mwy o ddedfrydau carchar. "

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.