Ymgyrch 2016 Archif

Mae gan Gymru bopeth sydd ei angen i fod yn llwyddiant yn y byd sydd ohoni.

Mae gennym ni ddigonedd o adnoddau naturiol a photensial mawr fel pwerdy ynni. Mae ein safle daearyddol yn hynod o fanteisiol - rydym yn wlad ddwyieithog sy'n ran o floc masnachu mwya'r byd. Mae tirwedd a gorffennol ein gwlad yn cydymdreiddio i arddangos cenedl a chanddi gyfleodd aruthrol ym meysydd twristiaeth a'r celfyddydau. Uwch law dim, mae gan bobl Cymru, yn unigol ac yn gydweithredol, record hir fel arloeswyr ac arweinwyr byd-eang.

Cafwyd ton o gyffro a gobaith pan gynullwyd senedd gyntaf Cymru mewn 600 mlynedd ond ni chafwyd gwelliant cyffelyb yn rhagolygon y werin a'r gwelliant disgwyliedig yn ansawdd y gwasanaethau ar eu cyfer. Rhan o'r rheswm am hyn oedd y cyfyngiadau dianghenraid a osodwyd ar allu'r Cynulliad Cenedlaethol i weithredu'n benderfynol. Ond diffyg ewyllys ar ran arweinwyr gwleidyddol ein gwlad a fu'n bennaf gyfrifol am yr agendor rhwng gobaith a chyrhaeddiad.

Gan Blaid Cymru y mae'r syniadau a'r gyriant i godi'r genedl. I ni, cenedl wleidyddol yn ei hawl ei hun yw Cymru a dyna sy'n porthi'n hargyhoeddiad y dylai'n gwlad gael yr offer i weithredu fel cenedl, i arloesi, i greu swyddi ac i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus o safon rhyngwladol.

Ymysg y cyfleoedd mwyaf cyffrous i genedligrwydd Cymru yw'r cyfle i godi math newydd o gymdeithas. Un sy'n hyrwyddo cyfartalrwydd, yn taclo tlodi, yn creu cyfoeth, yn rhannu cyfoeth ac yn ehangu cyfleoedd bywyd. Drwy fod yn genedl gallwn ni gwrdd â'n rhwymedigaeth i ddinasyddion byd a'r amgylchedd ac i waredu'n dibyniaeth ar danwydd ffosil a'r ymddygiadau sy'n bygwth lles ein planed.

Gallwn ni sicrhau hoen-a-hyder diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd ein cenedl.

Mae Cymru yng nghalon Plaid Cymru ac mae'n gwahodd pawb sy'n caru Cymru i ymuno â ni wrth godi cenedl sy'n deilwng o'i gwerin.

Leanne_Sig_(clean).jpg

Dysgwch fwy am ein hymgeiswyr

Ein polisïau allweddol

Ein gweledigaeth ar gyfer iechyd

Ein gweledigaeth ar gyfer addysg

Ein gweledigaeth ar gyfer yr economi

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.