Maniffesto Llywodraeth Leol 2017

Cliciwch ar y botwm 'fullscreen' isod er mwyn darllen y maniffesto neu cliciwch yma i'w lawrlwytho

Plaid Cymru yn cyhoeddi rhaglen am gymunedau glanach, cryfach a mwy diogel

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood heddiw yn datgelu maniffesto llywodraeth leol ei phlaid, gan ganmol rhaglen uchelgeisiol i greu cymunedau glanach, cryfach a mwy diogel ym mhob rhan o Gymru.

Ar ei hymweliad â Lager Wrecsam, bydd Leanne Wood yng nghwmni’r Aelod Cynulliad lleol Llyr Gruffydd a’r ymgeisydd am y cyngor lleol Carrie Harper.

Ymysg addewidion allweddol y maniffesto mae:

· Lledaenu ffyniant ledled y wlad
· Torri ar dâl uwch-swyddogion cynghorau a hybu cyflogau gweithwyr cyffredin
· Creu swyddi a phrentisiaethau lleol
· Adfywio canol trefi a glanhau ein cymunedau
· Rhoi addysg o ansawdd uchel i bob plentyn
· Creu tai fforddiadwy a gwrthwynebu CDLl sy’n niweidiol i gymunedau
· Amddiffyn gwasanaethau lleol

Wrth siarad cyn y lansio, dywedodd Leanne Wood:

“Mae maniffesto Plaid Cymru m yr etholiadau lleol yn rhaglen uchelgeisiol i gryfhau ein cymunedau trwy ofalu am ein pobl ac amddiffyn dyfodol ein plant.

“Mae gennym record gref o gyflawni dros ein pobl yn eu hardal leol. Yng Ngheredigion, mae Plaid Cymru yn arwain Cymru o ran gwario ar bob disgybl. Yng Ngwynedd, rydym wedi amddiffyn 1,400 o aelwydydd rhag Treth Ystafell Wely y Torïaid. Mewn cynghorau a arweinir gan y Blaid, mae cyflogau’r uwch-reolwyr ar gyfartaledd £22,000 yn is nag yng nghynghorau Llafur.

“Os yw pobl eisiau gweld gwell llywodraethu a gwêl cyfle o weld eu gwasanaethau lleol yn cael eu diogelu, buaswn yn eu hannog i gefnogi Plaid Cymru ar Fai 4”

Dywedodd Llyr Gruffydd AC dros Ogledd Cymru:

"Yn yr etholiadau lleol hyn, mae Plaid Cymru yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o bolisïau, gyda’r bwriad o amddiffyn gwasanaethau lleol a gwrthdroi’r dirywiad a welsom mewn llawer o gymunedau dan Lafur a’r Toriaid.

“Ar dai, addysg, yr amgylchedd a mwy, mae gan Blaid Cymru y syniadau iawn sydd eu hangen i sicrhau fod gan bawb yn ein cymunedau dai saff a digonol, i lanhau ein strydoedd a rhoi’r cychwyn gorau oll mewn bywyd i’n plant.

“Mae ein hymgeiswyr yn dîm cryf o hyrwyddwyr eu cymunedau, sydd wedi ymrwymo i wneud gwir wahaniaeth yn eu hardal. Mae pleidlais dros Blaid Cymru ar Fai 4 yn obaith i Gymru i arbed gwasanaethau lleol, gwrthwynebu llymder a lledaenu cyfoeth yn decach ar draws y wlad.”

Ychwanegodd ymgeisydd Plaid Cymru am gyngor Wrecsam Carrie Harper:

“Mae pobl leol yn Wrecsam wedi dweud yn glir eu bod eisiau cyngor newydd sy’n gwrando arnyn nhw, sy’n cynrychioli eu buddiannau ac sy’n gwneud pethau dros y gymuned. Mae Plaid Cymru yn cynnig y nifer mwyaf erioed o ymgeiswyr yma, ac fe fedrwn fod yn newid cadarnhaol, y newid mae ar Wrecsam ei angen.

“Mae’n briodol ein bod yn lansio ein maniffesto cenedlaethol mewn busnes lleol heddiw, gan mai un o’n polisïau allweddol yw helpu cwmnïau lleol i ennill contractau cyngor a hybu ein heconomi lleol. Mae ein holl ymgeiswyr yma yn Wrecsam hefyd wedi addo peidio â chymryd codiadau cyflog dros dymor nesaf y cyngor nac i gymryd iPads newydd. Rydym hefyd wedi ymrwymo i amddiffyn ein caeau gleision rhag gor-ddatblygu a gweithio i adfywio canol ein tref.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.