Addysg Bellach, Prentisiaethau a Dysgu Gydol Oes

Wrth inni ddelio ag effaith economaidd y pandemig, mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn gallu cael gafael ar ddarpariaeth ôl-16 o safon. Mae Plaid Cymru yn credu bod yn rhaid rhoi addysg alwedigaethol ar yr un sylfeini ag addysg academaidd, ac y dylid rhoi blaenoriaeth i sgiliau a chymwysterau mewn meysydd allweddol megis gofal, adeiladu ac amaethyddiaeth.

Byddwn yn cynyddu nifer ac ansawdd y prentisiaethau sydd ar gael, gan weithio i chwalu rhwystrau ariannol i hyfforddiant, a chynyddu amrywiaeth prentisiaid, ac ehangu’r cyfleoedd dysgu gydol oes sydd ar gael. Drwy weithio mewn partneriaeth â cholegau addysg bellach a busnesau lleol, bydd ein cynghorwyr yn datblygu marchnadoedd llafur lleol mwy cydlynol.

Drwy ein Cytundeb Cydweithredu â Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi sicrhau ymrwymiadau i ehangu’r ddarpariaeth dysgu gydol oes. Mae Plaid Cymru hefyd wedi sicrhau buddsoddiad i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, i helpu i ehangu cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau ac addysg bellach cyfrwng Cymraeg.

Buddsoddi mewn Prentisiaethau

Mae Cyngor Sir Gwynedd wedi parhau i fuddsoddi mewn dau gynllun a gynlluniwyd i helpu trigolion lleol i ddod o hyd i waith yn y sir. Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi ymrwymo £900,000 arall i Gynllun Prentisiaeth y Cyngor, sydd wedi penodi 35 o brentisiaid dros y tair blynedd diwethaf, gyda llawer o’r prentisiaid hyn yn ymuno â’r cyngor yn barhaol yn ddiweddarach.

Nod y Cyngor yw penodi 60 o brentisiaid newydd erbyn 2025.

Mae hefyd wedi ymrwymo cyllid i’w gynllun graddedigion, Cynllun Yfory, sy’n helpu i ddatblygu rheolwyr ac arbenigwyr Gwynedd tra’n annog partneriaid i ddarparu hyfforddiant a darpariaeth gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy