Anableddau

Mae’r pandemig Covid-19 a’r ymateb i’r pandemig wedi amharu ar hawliau dynol pobl anabl.

Fel rhan o ymrwymiad Plaid Cymru i gynnal Ymchwiliad Covid Cymru yn unig, byddir yn ymchwilio ymhellach i hyn.

Mae Cymru wedi cymryd camau yn ôl oherwydd y pandemig, gan greu anawsterau a bylchau newydd mewn gwasanaethau cyhoeddus i bobl anabl.

Rydym yn cytuno â Mudiadau Pobl Anabl Cymru ac yn credu y bydd gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl mewn Cyfraith ddomestig, fel mater o frys, yn helpu i fynd i’r afael â hyn.

Mae gan awdurdodau lleol ran fawr i’w chwarae wrth wireddu’r weledigaeth hon. Bydd awdurdodau lleol a chynghorwyr dan arweiniad Plaid Cymru yn edrych yn fanwl ar sut y gellir cymhwyso darpariaethau’r confensiwn ar lefel leol. Byddwn yn sicrhau bod asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb yn cael eu cynnal mewn modd amserol ac effeithiol wrth ddatblygu darpariaethau gwasanaeth a phan gynigir newidiadau i’r amgylchedd adeiledig.

Fel rhan o’n Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, byddwn yn sicrhau bod hawliau pobl anabl yn cael eu cryfhau, a bod anghydraddoldebau’n cael eu taclo.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy