Diogelu Aelwydydd Cymru rhag Costau Byw Cynyddol

Bydd costau ynni cynyddol, diffyg cynnydd o ran cyflogau, cynnydd mewn prisiau bwyd a thanwydd a thoriadau creulon i les, yn golygu y bydd aelwydydd Cymru’n wynebu cannoedd, os nad miloedd o bunnoedd, o gostau ychwanegol eleni. Mae miloedd o gartrefi eisoes yn ei chael hi’n anodd talu am eitemau bob dydd.

Mae llawer o hyn yn ganlyniad i bolisïau a weithredwyd gan lywodraeth Dorïaidd Llundain.

Er y byddwn yn parhau i alw ar Lywodraethau yng Nghaerdydd a San Steffan i weithredu, gall cynghorwyr ac awdurdodau lleol Plaid Cymru gymryd camau i amddiffyn teuluoedd, drwy:

  • Gymryd perchnogaeth ar gynhyrchu ynni’n lleol a buddsoddi mewn cynlluniau ynni gwyrdd.
  • Gwneud cartrefi pobl yn fwy ynni-effeithlon, gyda gwell inswleiddio yn arwain at ddefnyddio llai o ynni.
  • Cryfhau cadwyni cyflenwi lleol a chefnogi busnesau lleol, i ddiogelu swyddi ac incwm lleol, i ddiogelu swyddi ac incwm lleol.

Ar lefel genedlaethol, mae Plaid Cymru yn cymryd camau beiddgar i ddiogelu cyllidebau aelwydydd Cymru rhag argyfyngau yn y dyfodol, drwy:

  • Gyflwyno prydau ysgol am ddim i blant cynradd, ac ymrwymiad i’r nod o ymestyn Prydiau Ysgol Am Ddim i gynnwys disgyblion ysgolion uwchradd yn ystod y tymor cyngor nesaf
  • Ehangu mynediad at ofal plant am ddim yn gyffredinol i blant dwy oed a hŷn
  • Creu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru, i sefydlu cynlluniau ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned, gan ein helpu i dorri cysylltiadau â chwmnïau rhyngwladol sy’n allforio elw
  • Cymryd camau i sicrhau bod y system Treth Gyngor anflaengar yn cael ei diweddaru i fod yn decach

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy