Cydraddoldeb

Cred Plaid Cymru fod mynd i’r afael â phob math o anghyfiawnder yn rhan hanfodol o ailstrwythuro ac ailadeiladu cymdeithas decach.

Fel rhan o’n Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi sicrhau y bydd Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Hiliol yn cael ei ddatblygu. Byddwn hefyd yn cefnogi cyhoeddi Cynllun Gweithredu LHDTC+, ac yn galw am bwerau ychwanegol i gynnig cymorth a gwarchodaeth i Bobl Drawsrywiol yng Nghymru. Mae Plaid Cymru yn credu bod niwroamrywiaeth yn fater sy’n ymwneud â chydraddoldeb, a byddai’n cyflwyno Deddf Awtistiaeth, gan fabwysiadu dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau ar gyfer pobl awtistig.

Mae Plaid Cymru yn credu y dylid datganoli Deddf Cydraddoldeb 2010 i’r Senedd. Gan weithio dan y Ddeddf hon, ac fel gweithredwyr a chyflogwyr allweddol mewn cymunedau, mae gan gynghorau rôl hanfodol i’w chwarae o ran sicrhau bod pob grŵp yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli a’u cefnogi.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy