Cadwyni Cyflenwi a Caffael

Bob blwyddyn, mae Cynghorau ledled Cymru yn gwario biliynau o bunnoedd ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau. Nod Plaid Cymru yw cadw cymaint o arian â phosibl yn yr economi leol, gan gefnogi busnesau lleol i ffynnu a chynnal swyddi lleol ar yr un pryd.

Gallai targed Plaid Cymru ar gyfer cynyddu lefel caffael y sector cyhoeddus i 75 y cant o gyfanswm y gwariant greu degau o filoedd o swyddi ychwanegol ledled Cymru.

Mae awdurdodau lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi bod yn gweithio i sicrhau bod mwy a mwy o’u harian yn cael ei wario’n lleol drwy dorri contractau lle bo modd i sicrhau bod cyflenwyr a busnesau lleol yn cael eu defnyddio’n amlach.

Cadw’r Budd yn Lleol

Bu Cyngor Sir Gwynedd yn treialu ei strategaeth Cadw’r Budd yn Lleol, sy’n ystyried y ffordd orau o gadw arian a werir gan y Cyngor yn yr ardal leol. Dros y pedair blynedd diwethaf, cynyddodd gwariant y cyngor sy’n aros yn y sir o £56m i £78m – cynnydd o 39%.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru


Cynllun Adferiad Economaidd Lleol Cyntaf Cymru

Cyngor Sir Gâr, dan arweiniad Plaid Cymru, oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i weithredu Cynllun Adfer Covid, gan ddiogelu 10,000 o swyddi a chefnogi llawer mwy o ficrofusnesau a fyddai fel arall wedi llithro drwy rwyd cefnogaeth y llywodraeth.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy