Cadwyni Cyflenwi a Caffael

Bob blwyddyn, mae Cynghorau ledled Cymru yn gwario biliynau o bunnoedd ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau. Nod Plaid Cymru yw cadw cymaint o arian â phosibl yn yr economi leol, gan gefnogi busnesau lleol i ffynnu a chynnal swyddi lleol ar yr un pryd.

Gallai targed Plaid Cymru ar gyfer cynyddu lefel caffael y sector cyhoeddus i 75 y cant o gyfanswm y gwariant greu degau o filoedd o swyddi ychwanegol ledled Cymru.

Mae awdurdodau lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi bod yn gweithio i sicrhau bod mwy a mwy o’u harian yn cael ei wario’n lleol drwy dorri contractau lle bo modd i sicrhau bod cyflenwyr a busnesau lleol yn cael eu defnyddio’n amlach.

Cadw’r Budd yn Lleol

Bu Cyngor Sir Gwynedd yn treialu ei strategaeth Cadw’r Budd yn Lleol, sy’n ystyried y ffordd orau o gadw arian a werir gan y Cyngor yn yr ardal leol. Dros y pedair blynedd diwethaf, cynyddodd gwariant y cyngor sy’n aros yn y sir o £56m i £78m – cynnydd o 39%.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru


Cynllun Adferiad Economaidd Lleol Cyntaf Cymru

Cyngor Sir Gâr, dan arweiniad Plaid Cymru, oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i weithredu Cynllun Adfer Covid, gan ddiogelu 10,000 o swyddi a chefnogi llawer mwy o ficrofusnesau a fyddai fel arall wedi llithro drwy rwyd cefnogaeth y llywodraeth.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy