Diogelwch yn yr Ysgol

Byddai ein mesurau ‘Cadw Ysgolion yn Ddiogel’ yn gweithredu ar lefel Llywodraeth Cymru, ond Awdurdodau Lleol fyddai’r partner cyflawni allweddol. Dyma’r mesurau:

  • Parhau i ddarparu profion llif unffordd am ddim ar gyfer lleoliadau addysg
  • Cefnogi staff sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol, gan gynnwys y rheini sy’n feichiog, i weithio gartref, a diogelu staff sy’n agored i niwed drwy gynnig rolau gyda’r cyswllt lleiaf, a masgiau FFP2/3
  • Cymorth ariannol ychwanegol i fynd i’r afael â’r bwlch digidol, i baratoi ar gyfer unrhyw sefyllfaoedd yn y dyfodol lle mae gofyn i ddisgyblion ddysgu gartref
  • Mesurau i wella’r gwaith o fonitro awyru ac ansawdd aer, gan gynnwys monitorau carbon deuocsid ar gyfer pob ystafell ddosbarth a gofod addysgol a defnyddio puryddion aer yn eang
  • Mesurau i wneud ystafelloedd dosbarth wedi’u hawyru’n dda yn gyfforddus i fyfyrwyr – gallai hyn gynnwys llacio codau gwisg i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu gwisgo’n fwy cynnes a bod ystafelloedd dosbarth yn cael eu gwresogi’n dda

Monitro Ansawdd Aer i Ddiogelu Plant

Yn ystod haf 2021, cafwyd llawer o drafod ynghylch a ddylai ysgolion yng Nghymru fod yn defnyddio monitorau carbon deuocsid, i sicrhau bod disgyblion yn anadlu aer mwy ffres, gan leihau’r risg o drosglwyddo Covid. Tra bod Llywodraeth Cymru wedi petruso, gan gytuno yn y diwedd i ddarparu’r offer ar ôl pwysau gan Blaid Cymru, roedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn defnyddio monitorau am fisoedd. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, roedd y Cyngor dan arweiniad Plaid Cymru wedi darparu monitorau i ysgolion, cartrefi gofal a swyddfeydd, gan helpu i gadw ystafelloedd wedi’u hawyru a gostwng cyfraddau Covid.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,435 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy