Tomennydd Glo

Mae’r tomennydd sy’n anharddu ein mynyddoedd ar hyd maes glo Cymru yn ein hatgoffa’n glir o etifeddiaeth ein gorffennol diwydiannol. Gwyddom bod mwy na 300 o domennydd yn rhai risg uchel, a gallai’r cynnydd mewn glawiad sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ansefydlogi mwy ar y tomennydd ledled y cymoedd.

Nid yw pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi rhyddhau gwybodaeth am leoliad y tomennydd risg uchel, sy’n dwysáu pryderon trigolion lleol. Bydd Plaid Cymru yn pwyso am i’r wybodaeth hon fod ar gael i’r cyhoedd, ac am i strategaeth a rennir gael ei rhoi ar waith er mwyn i awdurdodau lleol weithio gyda Llywodraeth Cymru a thirfeddianwyr lleol i sicrhau bod yr holl domennydd risg uchel yn cael eu gwneud yn ddiogel. Yn amlwg, dylai San Steffan dalu’r bil, ond rhaid rhoi’r pwys mwyaf ar sicrhau bod y tomennydd hyn yn ddiogel – ac ni ddylai disgwyl i San Steffan wneud y peth iawn effeithio ar yr ymdrechion hyn.

Y tu hwnt i bryderon uniongyrchol o ran diogelwch, mae Plaid Cymru yn galw am roi cynllun gweithredu cenedlaethol ar waith i helpu i adfywio’r ardaloedd o gwmpas y tomennydd. Gyda’r buddsoddiad gwyrdd cywir, gellid trawsnewid y tirweddau hyn o fod yn nodweddion annymunol i fod yn ffynhonnell balchder bro a swyddi i’r economi leol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy