Gofal Plant am Ddim i Bob Plentyn Dwyflwydd Oed

Diolch i ddylanwad Plaid Cymru, bydd gofal plant am ddim i bob plentyn dwyflwydd oed yn cael ei gyflwyno ledled Cymru fel rhan o’n Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru.

Mae gan Gynghorwyr ac Awdurdodau Lleol Plaid Cymru ran allweddol i’w chwarae yn y gwaith o ddatblygu a darparu gwasanaethau gofal plant newydd. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod darpariaeth gofal plant yn cael ei chynllunio a’i darparu’n effeithiol i helpu rhai o deuluoedd tlotaf Cymru yn gyntaf.

Gofal Plant Brys ar gyfer Gweithwyr Allweddol

Roedd y pedwar awdurdod lleol a oedd yn cael eu harwain gan Blaid Cymru wedi sefydlu hybiau gofal plant yn ystod camau cynnar y pandemig i gefnogi’r plant hynny a’u teuluoedd yr oedd angen gofal arnynt. Roedd hyn yn golygu y gallai meddygon, nyrsys, athrawon a gweithwyr allweddol eraill barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Sicrhaodd Cyngor Sir Ynys Môn fod ysgolion lleol yn aros yn agored fel canolfannau cymorth, gan helpu plant agored i niwed, gan gynnwys y rheini sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a phlant gweithwyr allweddol. Parhaodd y gefnogaeth hon yn ystod gwyliau’r Pasg gyda 25 o ganolfannau gofal yn cael eu cadw yn agored.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy