Sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol

Un o lwyddiannau mwyaf yr 20fed Ganrif oedd creu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel na ddylai salwch, damweiniau neu glefydau greu bygythiad o ddyled ariannol.

Mae Plaid Cymru yn credu bod arnom angen yr un dull gweithredu â darpariaeth iechyd ar gyfer pob gofal personol, ac y dylai gweithwyr gofal gael cyflog ac amodau cyfartal â’r rhai a gynigir gan y GIG. Dyna pam mae Plaid Cymru yn credu bod angen Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol arnom, dan arweiniad llywodraeth leol fydd yn integreiddio’n ddi-dor â’r GIG.

P’un ai oherwydd oed, anabledd, salwch dros dro neu gyflyrau cronig, bydd angen cymorth ar lawer ohonom i fyw o ddydd i ddydd drwy ofal cymdeithasol. Efallai y bydd ar rai ohonom angen lle diogel i fyw ynddo a chael gofal parhaol.

Ein huchelgais yw y dylai gofal personol fod am ddim pan fydd ei angen, uchelgais sydd bellach yn cael ei hadlewyrchu yn Rhaglen Lywodraethu Cymru, a sicrhawyd gan Blaid Cymru fel rhan o’n Cytundeb cydweithio.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy