Llifogydd

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld yr effaith wirioneddol a dinistriol yn aml y gall llifogydd ei chael ar fywydau pobl. Fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi sicrhau pecyn cyllid gwerth cyfanswm o £214 miliwn dros y tair blynedd nesaf, i’w fuddsoddi mewn mesurau lliniaru a rheoli llifogydd.

Bydd Plaid Cymru hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gomisiynu adolygiad annibynnol o adroddiadau adran 19 llywodraeth leol a Chyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd eithafol yn ystod gaeaf 2020-21, a gweithredu ar ei argymhellion.

Gweithredu Ynghylch Llifogydd

Pan dorrodd llifogydd gymunedau ledled Rhondda Cynon Taf ym mis Chwefror 2020, roedd Cynghorwyr Plaid Cymru yn rhan ganolog o gydlynu’r gefnogaeth oedd ei hangen ar drigolion. Roedd hyn yn cynnwys cysylltu â chwmnïau yswiriant, trefnu tai brys a chlirio cartrefi, cydlynu rhoddion a gwirfoddolwyr yn ogystal â sicrhau cymorth tymor hir i’r rheini yr effeithiwyd arnynt.

Bu Cynghorwyr Plaid Cymru hefyd yn arwain y galwadau am ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd – ymgyrch sy’n mynd rhagddi. Mae llawer hefyd yn awr yn cefnogi Grwpiau Atal Llifogydd lleol.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy