Prydau Ysgol am Ddim

Diolch i ddylanwad Plaid Cymru, mae pob disgybl ysgol gynradd yng Nghymru bellach ar fin cael prydau ysgol am ddim, gyda’r ehangu’n digwydd o fis Medi eleni. Rydyn ni’n gweld hwn fel cam cyntaf tuag at brydau ysgol am ddim i blant o bob oed.

Gwyddom fod mwy o blant a theuluoedd sydd angen help. Dyna pam mae Awdurdodau Lleol a arweinir gan Plaid Cymru yn ymrwymo i’r nod o ymestyn Prydiau Ysgol Am Ddim i gynnwys disgyblion ysgolion uwchradd yn ystod y tymor cyngor nesaf, gan ddechrau’r gwaith paratoi a chynllunio yn syth, fel rhan o weledigaeth Plaid Cymru i weithredu’r polisi hwn ar draws Cymru.

Bydd y ddarpariaeth yn defnyddio cynnyrch lleol lle bo modd, gan gefnogi busnesau a chadwyni cyflenwi lleol a lleihau milltiroedd bwyd.

Mae Plaid Cymru wedi galw’n gyson ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar y lefelau gwarthus o dlodi plant yng Nghymru – y lefel uchaf o holl wledydd y DU. Nid oes gan dros hanner y plant yng Nghymru sy’n byw dan y llinell dlodi – 70,000 o blant – hawl i gael prydau ysgol am ddim.*

Felly, rydym yn ystyried bod darparu prydau ysgol am ddim i bawb yn un o’r camau pwysicaf y gallwn ei gymryd i fynd i’r afael â thlodi plant, gan sicrhau bod plant yn cael pryd o fwyd maethlon am ddim fel rhan o’r diwrnod ysgol.

* Y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant, Hydref 2020

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy