Sero Net

Drwy ein Cytundeb Cydweithio, rydym wedi sicrhau y bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu cyngor annibynnol i archwilio llwybrau at sicrhau Cymru sero net erbyn 2035.

Awdurdodau Lleol dan arweiniad Plaid Cymru yn arwain y ffordd ar Sero Net

Mae pob Awdurdod Lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi datgan argyfwng hinsawdd, a Chyngor Sir Gâr oedd y cyntaf yng Nghymru i wneud hynny. Mae pob un wedi ymrwymo i gyrraedd allyriadau Sero Net erbyn 2030. Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Sero Net Sir Gaerfyrddin ym mis Chwefror 2020 a dyma’r ddogfen gyntaf o’i bath a gynhyrchwyd gan unrhyw gyngor sir yng Nghymru.

Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Mae camau gan gynghorau Plaid Cymru i gyrraedd sero net yn cynnwys:

  • Sicrhau bod adeiladau newydd y cyngor, gan gynnwys cartrefi, yn defnyddio ynni’n effeithlon ac yn cynnwys cynhyrchu ynni adnewyddadwy er mwyn i fwy o adeiladau fod yn garbon bositif.
  • Ôl-osod a gwella inswleiddiad ac effeithlonrwydd adeiladau hŷn.
  • Uwchraddio cerbydau’r cyngor i gynnwys cerbydau glanach a cherbydau trydan.
  • Plannu mwy o goed a diogelu mannau gwyrdd.
  • Codi ymwybyddiaeth drwy ysgolion a gyda’r gymuned i annog newidiadau mewn ymddygiad bob dydd sydd o fudd i’r amgylchedd ac sy’n lleihau ein hôl troed carbon unigol.
Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy