Sero Net

Drwy ein Cytundeb Cydweithio, rydym wedi sicrhau y bydd Llywodraeth Cymru yn comisiynu cyngor annibynnol i archwilio llwybrau at sicrhau Cymru sero net erbyn 2035.

Awdurdodau Lleol dan arweiniad Plaid Cymru yn arwain y ffordd ar Sero Net

Mae pob Awdurdod Lleol dan arweiniad Plaid Cymru wedi datgan argyfwng hinsawdd, a Chyngor Sir Gâr oedd y cyntaf yng Nghymru i wneud hynny. Mae pob un wedi ymrwymo i gyrraedd allyriadau Sero Net erbyn 2030. Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Sero Net Sir Gaerfyrddin ym mis Chwefror 2020 a dyma’r ddogfen gyntaf o’i bath a gynhyrchwyd gan unrhyw gyngor sir yng Nghymru.

Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Mae camau gan gynghorau Plaid Cymru i gyrraedd sero net yn cynnwys:

  • Sicrhau bod adeiladau newydd y cyngor, gan gynnwys cartrefi, yn defnyddio ynni’n effeithlon ac yn cynnwys cynhyrchu ynni adnewyddadwy er mwyn i fwy o adeiladau fod yn garbon bositif.
  • Ôl-osod a gwella inswleiddiad ac effeithlonrwydd adeiladau hŷn.
  • Uwchraddio cerbydau’r cyngor i gynnwys cerbydau glanach a cherbydau trydan.
  • Plannu mwy o goed a diogelu mannau gwyrdd.
  • Codi ymwybyddiaeth drwy ysgolion a gyda’r gymuned i annog newidiadau mewn ymddygiad bob dydd sydd o fudd i’r amgylchedd ac sy’n lleihau ein hôl troed carbon unigol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy