Tai

Gyda 67,000 o aelwydydd ar restrau aros am dai, dim ond ffracsiwn o’r tai cymdeithasol a fforddiadwy y mae Cymru eu hangen sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd.

Mewn cyfnod o 18 mis, o ddechrau pandemig COVID-19 i ddiwedd mis Tachwedd 2021, mae dros 17,300 o bobl yng Nghymru wedi dod yn ddigartref.

Mewn rhai rhannau o Gymru, mae hyd at 40 y cant o’r tai sy’n mynd ar y farchnad bob blwyddyn bellach yn cael eu prynu fel ail gartrefi, gyda phrisiau’n codi a theuluoedd lleol yn methu fforddio prynu tai oherwydd cynnydd yn y galw.

Drwy ein Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, rydym yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r argyfwng tai drwy:

  • Sefydlu cwmni adeiladu cenedlaethol - Unnos - er mwyn cefnogi cynghorau a landlordiaid cymdeithasol i wella’r cyflenwad o dai cymdeithasol a fforddiadwy
  • Mynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi, gan gynnwys cyflwyno cap ar nifer yr ail gartrefi a chartrefi gwyliau, mesurau i ddod â mwy o gartrefi i berchnogaeth gyffredin a chaniatáu i awdurdodau lleol godi premiymau treth gyngor o hyd at 300% ar ail gartrefi
  • Rhoi diwedd ar ddigartrefedd
  • Diwygio cyfraith tai i roi mwy o sicrwydd i rentwyr a system rhenti teg (rheoli rhenti)

Bydd cynghorwyr ac awdurdodau lleol dan arweiniad Plaid Cymru yn cefnogi:

  • Adeiladu mwy o dai cymdeithasol o ansawdd uchel sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, gan gynnwys cyfran fwy o dai cymdeithasol sy’n cynhyrchu ynni adnewyddadwy
  • Premiymau treth gyngor uwch ar gyfer ail gartrefi a chamau i gau’r man gwan sy’n caniatáu i berchnogion ail dai gofrestru eu heiddo fel busnesau er mwyn osgoi talu’r premiwm y dreth gyngor
  • Newid deddfwriaeth cynllunio i osod terfyn ar nifer yr ail gartrefi a gwrthod caniatâd i newid annedd o fod yn brif breswylfa i fod yn ail breswylfa
  • Defnyddio eiddo gwag unwaith eto drwy fynnu bod perchnogion yn gwneud gwelliannau, a rhoi grantiau i brynwyr am y tro cyntaf i adnewyddu eiddo gwag ac eiddo sy’n cael ei esgeuluso

Mwy o Dai Cymdeithasol, Swyddi a Phrentisiaid

Mae Cyngor Sir Gâr wedi ymrwymo i ddarparu mwy na 900 o adeiladau newydd erbyn 2029, sef y cynnydd mwyaf yn y stoc tai cyngor yn Sir Gaerfyrddin ers y 1970au. Yn ogystal â darparu cartrefi y mae mawr eu hangen yn y sir, bydd y buddsoddiad hefyd yn rhoi hwb i’r economi leol gan greu swyddi, cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau yn y diwydiant adeiladu.

Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru


Prosiect Caron Cynnes Gwobrwyog Ceredigion

Bydd prosiect Caron Cynnes Cyngor Sir Ceredigion yn sicrhau bod cartrefi trigolion lleol yn defnyddio ynni’n effeithlon ac yn gynnes. Darparodd y rhaglen wobrwyog hon fuddiannau sylweddol i 137 o drigolion agored i niwed yn 2020, gan helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd. Mae’r rhaglen yn targedu’r rheini sy’n byw mewn cartrefi sy’n aneffeithlon o ran ynni, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle nad yw’r rhwydwaith nwy’n eu cyrraedd, gyda gwres canolog ac inswleiddio.

Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru


Lleihau Gwastraff Bwyd

O’r Rhondda i Wynedd, mae cynghorwyr a gwirfoddolwyr Plaid Cymru wedi bod yn gweithio gyda’u cymunedau i gynnal cynlluniau rhannu bwyd sy’n ailddosbarthu bwyd dros ben i deuluoedd, grwpiau cymunedol ac elusennau.

Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy