Teithio llesol a chymdogaethau 20 munud

Mae cerdded a beicio nid yn unig yn fwy cynaliadwy na thrafnidiaeth fodurol yn amgylcheddol, ond gallent hefyd fod yn rhan bwysig o fyw’n iach.

Mae Plaid Cymru yn cefnogi’r egwyddor o greu cymdogaethau 20 munud ym mhob un o’n trefi a’n dinasoedd, gan ddarparu mynediad cyfleus, diogel i gerddwyr i’r mannau y mae pobl eu hangen a’r gwasanaethau y mae pobl yn eu defnyddio bron bob dydd: cludiant cyhoeddus, siopa, ysgolion, parciau a gweithgareddau cymdeithasol.

Mae gan awdurdodau lleol rôl allweddol o ran symud ein cymunedau tuag at yr uchelgais hwn, drwy:

  • Gosod targedau uchelgeisiol i gynyddu’r ddarpariaeth llwybrau beicio a llwybrau diogel i ysgolion a chanol trefi
  • Creu cymhellion i annog pobl i ddefnyddio e-feiciau ac annog pobl i ddefnyddio cynlluniau llogi beiciau, ac archwilio’r posibilrwydd o e-feiciau cargo i ddisodli faniau a lleihau traffig Cerbydau Nwyddau Trwm
  • Dynodi cyfyngiadau cyflymder mwy diogel ym mhob ardal adeiledig
  • Cefnogi lleoli swyddfeydd cyngor yng nghanol trefi a dinasoedd, oddi wrth ddatblygiadau y tu allan i drefi

Byddwn hefyd yn annog cerdded a beicio gan ganolbwyntio’n benodol ar fynediad i grwpiau anabl. Bydd buddsoddiad mewn palmentydd gwell, cyrbau isel, toiledau a meinciau cyhoeddus a gwella mynediad y cyhoedd at amwynderau fel parciau a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,423 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy