Trafnidiaeth

Gweledigaeth Plaid Cymru yw bod Cymru’n gymuned gydgysylltiol o gymunedau, yn gydnerth, yn ffyniannus, yn iach ac yn amgylcheddol gadarn. Mae gan systemau trafnidiaeth gyhoeddus mwy gwyrdd, cydgysylltiedig ac effeithiol ran hanfodol i’w chwarae o ran cyflawni’r nod hwn.

Bydd defnyddio mwy ar drafnidiaeth gyhoeddus yn lleihau llygredd traffig a thagfeydd. Bydd hefyd yn cyfrannu at gynaliadwyedd llwybrau bysiau lleol a hyfywedd llawer o gymunedau gwledig.

Rydym am symud Cymru oddi wrth system sy’n cael ei dominyddu gan geir petrol a disel tuag at drafnidiaeth fwy cynaliadwy, gyda’r nod o haneru’r gyfran o deithiau a wneir mewn ceir erbyn 2030. Byddwn yn buddsoddi mewn seilwaith ailwefru i annog pobl i ddefnyddio cerbydau trydan.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy