Y Gymraeg

O Ynys y Barri i Ynys Môn, mae Cymraeg yn eiddo i ni i gyd, ac mae Plaid Cymru eisiau i Gymru fod yn wlad wirioneddol ddwyieithog. Er bod cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn hanfodol, dylai dinasyddion allu defnyddio eu dewis iaith yn eu bywydau bob dydd yn rhwydd.

Mae Plaid Cymru yn benderfynol o roi rhodd o ruglder i bob plentyn, gan ddarparu cyllid ychwanegol i gryfhau’r prosiect miliwn o siaradwyr erbyn 2050, a datblygu mannau Cymraeg newydd. Bydd gan gynghorau rôl allweddol i’w chwarae o ran sicrhau bod y Gymraeg yn iaith amlwg yn ein cymunedau, drwy gamau gweithredu megis sicrhau bod y mannau cyhoeddus angenrheidiol ar gael iddo ffynnu, a chefnogi ysgolion i gynnig y ddarpariaeth orau bosibl.

Drwy ein Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, mae Plaid Cymru wedi sicrhau ystod o fesurau i gryfhau ein hiaith, gan gynnwys Bil Addysg y Gymraeg, ymrwymiadau i ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg, a chefnogaeth i sefydliadau weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd awdurdodau lleol dan arweiniad Plaid Cymru yn helpu i sicrhau bod yr ymrwymiadau hyn yn cael eu cyflawni yn eu cymunedau.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,437 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy