Ynni Cymru ac Ynni Cymunedol

Yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu 90% yn fwy o drydan nag a ddefnyddiwn, ac eto mae biliau ein cartref ymhlith yr uchaf yn y DU. Ar adeg pan fo costau byw’n codi – gyda chynnydd aruthrol mewn biliau wrth galon yr argyfwng hwn – cred Plaid Cymru y gall Cymru ateb ei holl alw am ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2035.

Diolch i Blaid Cymru, drwy ein Cytundeb Cydweithio â Llywodraeth Cymru, byddwn yn creu Ynni Cymru, cwmni ynni sy’n eiddo cyhoeddus i Gymru. Bydd Ynni Cymru yn helpu Cymru i wireddu ei photensial fel cenedl sy’n gyfoethog o ran ynni ac mae ei hadnoddau o fudd i bobl Cymru, nid allforwyr rhyngwladol.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Ynni Cymru yn seiliedig ar gynhyrchu ynni gwyrdd, adnewyddadwy gyda ffocws penodol ar brosiectau sy’n eiddo i’r gymuned. Credwn y dylai pob prosiect ynni adnewyddadwy newydd yng Nghymru sydd dros 5MW gael o leiaf rhwng 5 y cant a 33 y cant o berchnogaeth gymunedol a lleol, i gefnogi economïau gwledig ac arfordirol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,435 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy