Lleihau Cost Diwrnod Ysgol

Pan na all plant a phobl ifanc gymryd rhan mewn cyfleoedd oherwydd cost, mae’n anoddach iddynt gyflawni a bod yn hapus yn yr ysgol.

Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i sicrhau nad yw polisïau ar wisg ysgol, gweithgareddau a digwyddiadau allgyrsiol yn creu rhwystrau i ddisgyblion o deuluoedd ar incwm is, gan sicrhau bod pob disgybl yn gallu cymryd rhan lawn yn eu haddysg.

Hybiau Bwyd Cyngor Sir Gâr

Bu Cyngor Sir Gâr yn gweithio gyda chyflenwyr lleol i sefydlu hybiau bwyd yn ystod misoedd cyntaf pandemig Covid-19. Yn ogystal â darparu bwyd i blant sydd fel arfer yn cael prydau ysgol am ddim, darparodd y Cyngor, dan arweiniad Plaid Cymru, fwyd hefyd i deuluoedd y plant hynny. Cafodd y gefnogaeth hon ei hymestyn i gynnwys gwyliau’r Pasg a’r Haf.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Y Dechrau Gorau mewn Bywyd: darllen mwy