5 rheswm pam fod angen i ni gryfhau ein Senedd

Heddiw, mae Plaid Cymru yn cynnal dadl ar gryfhau ein Senedd. Rydym yn cynnig datrysiadau clir i'r problemau sydd yn wynebu ein Senedd. Byddwn yn cynyddu'r nifer o Aelodau Cynulliad ac yn mabwysiadu system etholiadol gyfrannol.

Dyma'r amser i fod yn feiddgar. Mae Plaid Cymru'n barod. Y cwestiwn yw: ydy Llafur?

Dyma 5 rheswm pam bod angen cryfhau ein Senedd.

1. Rhaid i’r Senedd hon fod yn senedd i holl bobl Cymru

Mae system bresennol y cyntaf i’r felin –a ddefnyddir hefyd i ethol ASau San Steffan – yn fodel hen-ffasiwn na all, yn ei hanfod, gynrychioli amrywiaeth wleidyddol a chymdeithasol ein cymdeithas.

Mae arnom angen senedd sydd yn wir yn adlewyrchu pobl Cymru. Allwn ni ddim gwthio rhywbeth mor bwysig â hyn i’r silff gefn dim ond am nad oes Llafur mo’i eisiau.


2. Rhaid dal Llywodraeth Cymru i gyfrif

Mae ACau yn brwydro i ymdopi gyda baich gwaith trwm ac y mae pwyllgorau yn rhy fach i graffu mewn gwirionedd ar y llywodraeth. Mae pobl Cymru yn disgwyl ac yn haeddu senedd addas at y diben – un sy’n ddigon mawr i allu dal y llywodraeth i gyfrif.


3. Mae Brexit yn peryglu popeth

Does dim amser i’w wastraffu ac yng nghyd-destun Brexit, mae democratiaeth a datganoli Cymru mewn perygl. Efallai bod system San Steffan wedi torri, ond yng Nghymru mae gennym y gallu i drawsnewid ein gwleidyddiaeth, i roi grym i’r bobl a chreu senedd sydd yn cynrychioli holl leisiau ein cenedl ac sy’n gweithio dros ei dinasyddion

Bydd San Steffan yn defnyddio Brexit fel esgus i ddwyn pwerau oddi ar Gymru. Mae strwythurau rhyng-lywodraethol ar fin chwalu. Dyw’r Toriaid erioed wedi cefngi ymreolaeth i Gymru a dywedodd y ddau ymgeisydd am arweinyddiaeth y Toriaid y buasent yn tynnu’n ôl y pwerau a ddatganolwyd i’n senedd. Mae ganddynt hyd yn oed ymgeiswyr am etholiad y Cynulliad yn 2021 sydd wrthi’n galw am ddileu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfan gwbl.


4. Ni ddylai ein dyfodol cyfansoddiadol gael ei benderfynu gan un blaid yn unig - Llafur

Mae’r cweryla gwleidyddol pitw sydd wedi atal diwygio hyd yma yn dangos yn union pam ei fod mor angenrheidiol.


5. Ein senedd genedlaethol ni ydyw

Wedi dau refferendwm, mae bellach wedi sefydlu’n gadarn yng nghalonnau a meddyliau pob dinesydd o Gymru fel eu senedd genedlaethol.

Fodd bynnag, er bod ein Senedd wedi tyfu ac ehnagu o ran cyfrifoldebau a phwerau dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae’n cael ei llyffetheirio a’i dal yn ôl rhag llawn wireddu ei photensial fel senedd i’r bobl oherwydd bod y blaid Lafur wedi cefnogi diwygio erbyn 2021.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.