7 rheswm i bleidleisio dros Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol

Pleidleisia #PlaidOherwydd...

1. Ni yw llais Cymru yn San Steffan

Plaid Cymru yw’r unig blaid yn San Steffan sydd a'i hunig bwrpas yw cynrychioli buddiannau Cymru. Mae mwy o ASau Plaid yn golygu mwy o gynrychiolaeth i Gymru. Rydym wedi gweld yr SNP yn llwyddo i wneud hyn dros y blynyddoedd diwethaf. .


2. Byddwn yn gwella ein GIG ac yn gwneud gofal cymdeithasol am ddim i bawb

Yn wyneb toriadau cyson a llym a chynnydd yn y galw, mae ein gwasanaethau cymdeithasol yn cael trafferth ymdopi, a’r bobl fregus sy’n eu defnyddio sydd yn dioddef. Bydd Gofal Cymdeithasol am ddim ar bwynt angen, wedi ei gyflwyno gan Wasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd, yn sicrhau bod ein pobl yn cael eu trin gyda’r urddas maent yn haeddu.

Byddwn hefyd yn hyfforddi a recriwtio yn ychwanegol 1,000 o ddoctoriaid, 5,000 o nyrsys a 100 o ddeintyddion i'r GIG yng Nghymru.


3. Swyddi gwyrdd i bawb o bobl y byd

Dim carbon, dim gwastraff, dim tlodi.

Roedd Cymru ar un adeg yn bwerdy'r byd a gallwn fod eto. Rydym yn cynnig Chwyldro Swyddi Gwyrdd a fyddai'n rhoi Cymru ar flaen y gad yn y diwydiant ynni adnewyddadwy, gan ddarparu swyddi a mynd i'r afael â newid hinsawdd i gyd ar yr un pryd.

Rydym yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn dyrannu 1 y cant yn ychwanegol o GDP (£20 biliwn) y flwyddyn i fuddsoddiad cyfalaf dros y deng mlynedd nesaf. Ar sail anghenion, ein dyraniad fyddai £ 15 biliwn dros 10 mlynedd. Byddai hyn yn gwneud Cymru yn genedl ddi-garbon ac yn ddi-blastig un defnydd erbyn 2030.

Byddem hefyd yn sefydlu asiantaeth ynni genedlaethol, Ynni Cymru, yn Ynys Mon, a fyddai’n gyfrifol am wireddu potensial ynni gwyrdd Cymru.


4. Ein ASau yw'r rhai mwyaf gweithgar yn San Steffan

Mae ffigurau llyfrgell Tŷ’r Cyffredin yn dangos mai ASau Plaid Cymru sy'n gofyn mwy o gwestiynau ac yn gwneud mwy o areithiau na’n gwrthwynebwyr Llafur, Torïaidd a Democratiaid Rhyddfrydol.

Rydyn ni yn y Senedd i gynrychioli ein hetholwyr ac i ddwyn llywodraeth San Steffan i gyfrif.

Nid ydym yma i eistedd ar ein dwylo a derbyn yn ufudd beth bynnag mae San Steffan yn ei wneud. Byddwn bob amser yn codi llais dros Gymru ac ni fyddwn byth yn pleidleisio dros unrhyw beth sydd yn erbyn buddiannau'r bobl yr ydym yn eu cynrychioli.

Oherwydd dyna beth mae Plaid Cymru yn ei wneud bob amser. Ein gwlad, ein cymunedau, a budd ein cenedl yw ein blaenoriaeth bob amser. 


5. Ni yw prif blaid Aros Cymru 

Nid yw'r naill na'r llall o bleidiau mawr San Steffan yn cynnig ateb i Brexit sy'n gweithio i Gymru. Ar y naill law, mae'r Torïaid yn benderfynol o orfodi Brexit caled a fyddai’n drychineb i Gymru, ac nid yw Llafur yn gwybod beth fyddent yn ei wneud.

Os nad oedd yn glir yn barod, mae bellach: nid yw'r naill ochr na'r llall yn ffit i lywodraethu Cymru.

Plaid Cymru yw prif blaid aros Cymru a byddwn yn ymgyrchu i roi'r gair olaf i bobl ar yr anhrefn Brexit hwn.


6. Fel Gareth Bale, byddwn yn rhoi Cymru gyntaf pob tro 

Fel Gareth Bale, rydyn ni'n rhoi Cymru yn gyntaf bob tro!

Ddydd Iau, mae gennym gyfle i anfon mwy o ASau Plaid Cymru i San Steffan nag erioed. Ymhob cymuned ledled Cymru, gallwn ethol hyrwyddwyr lleol a fydd yn brwydro dros ein hachos cenedlaethol.

Gallwn unwaith ac am byth ddatgan nad yr ateb i’n problemau yw parhau i roi ein ffydd ym mhleidiau San Steffan, ac yn lle hynny cefnogi ein hunain a’n plaid ein hunain.

Nid yw Plaid Cymru yn y busnes o weinyddu Cymru. Rydym am ei drawsnewid. Nid ydym yn y busnes o reoli ein problemau. Rydyn ni am eu datrys.  Rydym am i Gymru fod y wlad orau y gall fod.


7. Ein arweinydd yw Adam Price.

Dros yr ymgyrch etholiad cyffredinol hon trwy amrywiol ddadleuon teledu a digwyddiadau ymgyrchu, mae ein harweinydd Adam Price wedi creu argraff nid yn unig ar bobl Cymru ond ar weddill y DU hefyd gyda'i angerdd a'i ymrwymiad dros Gymru.

Mae wedi dal dwy prif blaid San Steffan i gryfi gan herio Llafur a'r Torïaid ar eu rhagrith, lambastio iaith ymrannol beryglus y Prif Weinidog a herio'r celwydd Torïaidd sef 'Get Brexit Done'.

Mae Adam wedi dangos ei fod yn Arweinydd gydag argyhoeddiad, uniondeb ac angerdd diffuant. Mae'n cynrychioli'r arweinyddiaeth onest a diffuant yr ydym ei angen.

Mae wedi sefyll i fyny dros Gymru, dros fenywod a dros leiafrifoedd yn ystod yr ymgyrch.

Mae Adam Price wedi dod i'r amlwg yn yr etholiad hwn fel y ffigwr gwleidyddol amlycaf yng Nghymru. Ef yw'r Arweinydd sydd ei angen ar Gymru.


Dyma'r math o uchelgais sydd ei angen ar Gymru. Nid gwleidyddiaeth sy'n cael ei gyrru gan anobaith, ond gan obaith yr hyn y gall ein cenedl ei gyflawni gyda'n gilydd.

Felly ddydd Iau, gadewch inni bleidleisio dros obaith. Gadewch inni bleidleisio dros ddyfodol ein cenedl. Gadewch inni gefnogi ein plaid ein hunain: Plaid Cymru.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.