Plaid Cymru yn cefnogi galwad am gofrestr o’r holl blant sy’n cael eu haddysgu gartref

“Ni ddylid caniatáu i’r un plentyn ddisgyn trwy’r rhwyd”: Llyr Gruffydd00_Llyr_Gruffydd_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi cefnogi galwadau am gofrestr o bob plentyn sy’n cael ei addysgu gartref fel bod awdurdodau lleol mewn cysylltiad â phob plentyn yn eu hardal ac na all yr un plentyn lithro trwy’r rhwyd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd, ei bod yn bwysig sicrhau bod gan awdurdodau lleol gysylltiad â phlant sydd yn cael eu haddysgu gartref yn eu hardal, ond beirniadodd Lywodraeth Cymru am fod yn rhy araf yn bwrw ati.

Yr oedd adroddiad arfer plant a gyhoeddwyd llynedd yn dilyn marwolaeth Dylan Seabridge yn Sir Benfro yn argymell gosod dyletswydd ar rieni i gofrestru gyda’r awdurdod lleol unrhyw blant sy’n cael eu haddysgu gartref, wedi cael ar ddeall fod y bachgen yn “anweledig” i’r awdurdodau.

Mae’r Comisiynydd Plant hefyd wedi galw am i’r canllawiau presennol gael grym statudol, ac iddynt gynnwys cofrestr orfodol o bob plentyn a addysgir gartref gyda phwerau clir i awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn mynd at y plant ac yn siarad â hwy yn uniongyrchol am eu haddysg. Ailadroddwyd yr alwad hon yn ddiweddar gan y Bwrdd Cenedlaethol Diogelu Plant.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Llyr Gruffydd:

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi galwadau i sefydlu cofrestr o bob plentyn sy’n cael eu haddysgu gartref fel bod yr awdurdodau yn ymwybodol o’r holl blant yn eu hardal. Rwyf eisiau gweld gofyniad ar rieni i gofrestru gydag awdurdod lleol y plant sy’n derbyn addysg gartref, a hefyd i sicrhau bod y plant hynny yn cael eu gweld a bod rhywun yn siarad â hwy bob blwyddyn.

“Rydym wedi gweld un corff cyhoeddus ar ôl y llall, mudiadau ac awdurdodau lleol yn galw am hyn, ac y mae adolygiad diweddar ar sail tystiolaeth ar y risgiau i blant sy’n cael eu haddysgu gartref a gomisiynwyd gan y  Bwrdd Cenedlaethol Diogelu Plant ac sy’n  ddamniol o’r status quo, wedi galw ar i blant sy’n cael eu haddysgu gartref eu cofrestru a’u hasesu’n rheolaidd.

“Yr ydym oll yn cydnabod fod gan rieni’r hawl i ddewis addysgu eu plentyn gartref yn hytrach nac mewn ysgol, ac nad yw addysg gartref ynddo’i hun yn ffactor risg o ran camdriniaeth neu esgeulustod. Ond tra bod unrhyw bosibilrwydd y gall plentyn ddod yn ‘anweledig’ ac i Dylan Seabridge arall fod yn rhywle, rhaid cael mwy o weithredu gan y Llywodraeth i fynd i’r afael â’r risg hon.

“Fodd bynnag, er i arbenigwyr wneud yr argymhellion hyn, bu’r llywodraeth Lafur yn araf i weithredu. Oni fyddwn yn cyflwyno cofrestr, mae arna’i ofn y gall mwy o blant lithro drwy’r rhwyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.