'Rhowch fyfyrwyr meddygol ar lwybr cyflym' i ymdrin â phwysau Coronafirws ar y GIG, medd Arweinydd y Blaid Adam Price

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price y dylai myfyrwyr meddygol ar eu blwyddyn olaf gael ei rhoi ar ‘lwybr cyflym’ trwy eu cyrsiau fel y gallant weithio ar y rheng flaen mewn ysbytai i frwydro yn erbyn y clefyd Coronafirws.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru oherwydd y bydd ysbytai toc wedi eu “gorlwytho” â  chleifion Coronafirws, y dylid “ymdrin fel mater o frys” â  “gallu gofal critigol” ysbytai, a bod ar y GIG angen “dybryd am fwy o staff ac adnoddau”.

Gofynnodd hefyd i Lywodraeth Cymru roi ‘eglurder ar frys’ ynghylch yr hyn maent yn wneud i  “ganfod neu gynhyrchu”  mil yn ychwanegol o beiriannau anadlu i drin cleifion sydd angen gofal dwys.

Ychwanegodd Mr Price y dylid cael wardiau  Covid-19  “dynodedig wedi eu hynysu” ym “mhob ysbyty dosbarth cyffredinol” yng Nghymru. Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru y dylai “wardiau nad ydynt yn cael eu defnyddio” hefyd gael eu dwyn i mewn i ddefnydd er mwyn sicrhau y byddai “digon o le”, yn ogystal ag ysbytai preifat, ysbytai’r fyddin, gwestai a hosteli.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price ar hyn o bryd yn hunan-ynysu gartref wedi i’w fab ddatblygu symptomau Covid-19.

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru Adam Price,

"Gydag ysbytai ar fin cael eu gorlwytho â chleifion Coronafirws sydd angen gofal meddygol brys, rhaid ymdrin rhag blaen â gallu ein hysbytai i roi gofal critigol.

"Mae arnom angen wardiau dynodedig Covid-19 wedi eu hynysu ym mhob ysbyty dosbarth cyffredinol ledled Cymru, a throi wardiau nad ydynt yn cael eu defnyddio er mwyn sicrhau y bydd digon o le ar gael. 

"Hefyd, rhaid dwyn i mewn ysbytai preifat, ysbytai’r fyddin, gwestai a hosteli i helpu i ddarparu mwy o le.
 
"Rydym angen mwy o staff ac adnoddau fel mater o frys. Dylai Llywodraeth Cymru roi ystyriaeth rhag blaen i gyflymu hyfforddiant myfyrwyr meddygol ym mlwyddyn olaf eu hastudiaethau a’u cael i weithio ar y rheng flaen yn ein hysbytai.

"Hefyd, mae arnom angen eglurder yn syth ar yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn wneud i ganfod neu gynhyrchu mil yn ychwanegol o beiriannau anadlu er mwyn sicrhau bod gan ein hysbytai yr holl gyfarpar angenrheidiol a’u bod yn gallu trin pob dinesydd fydd angen gofal dwys. 

“Dylid rhoi blaenoriaeth i ofalu sylfaenol ac acíwt er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein dinasyddion.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.