Gwnewch Gymru yn lle mwy diogel i fenywod gyda rhwydwaith

BeFunky-collage_(2).jpg

Mae Leanne Wood wedi helpu i lansio rhwydwaith fydd wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag aflonyddu ac ymosodiadau rhywiol.

Bydd y rhwydwaith yno hefyd i gefnogi’r sawl sydd wedi goroesi troseddau o’r fath, a’r nod yw creu newid parhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Dywedodd AC y Rhondda fod llawer o bobl sy’n euog o aflonyddu neu ymosod yn rhywiol yn dianc yn ddi-gosb oherwydd gwendidau yn y broses o roi gwybod am hyn. Hefyd, does dim digon o gefnogaeth i ddioddefwyr meddai, oherwydd tangyllido gwasanaethau.

“Ers yn rhy hir o lawer, mae dioddefwyr cam-drin neu aflonyddu rhywiol wedi cael tro gwael gan y system ar lawer o wahanol lefelau,” meddai Ms Wood.

Nid yw’n dderbyniol fod llawer o bobl heb hyder yn y system ac felly yn peidio â sôn am droseddau pan fyddant yn digwydd. Anghyfiawnder yw hyn, ac allwn ni ddim caniatáu iddo barhau.

“Bydd y rhwydwaith newydd hon, gyda’r nod o ddwyn ynghyd nifer o fudiadau allweddol a dylanwadol, yn ceisio newid hynny a rhoi grym i bobl sydd wedi profi camdriniaeth i newid y system sydd yn eu siomi ar hyn o bryd.

“Mae’n fater o wneud Cymru yn lle mwy diogel, mwy cyfartal a gwell i bobl fyw a gweithio ynddo, heb ofni aflonyddu na chamdriniaeth. Gallwn oll anelu at greu hynny.”

Meddai Swyddog Menywod UCM Cymru Chisomo Phiri: “Er i ni symud ymlaen llawer dros y blynyddoedd diwethaf, mae menywod yng Nghymru sy’n dal i fyw gyda chymar sy’n cam-drin ac yn rheoli, sy’n wynebu aflonyddu a thrais pan fyddant allan gyda’r nos, ac yn gweld camwahaniaethu ac anghyfiawnder yn y gweithle.

“Nid yw’n ddadleuol, radical, gwleidyddol na phleidiol awgrymu na ddylai’r un fenyw orfod byw mewn ofn trais neu aflonyddu na’i wynebu mewn gwirionedd. Felly un neges sydd gen i i’r sawl sy’n tybio y gall hyn barhau i ddigwydd: mae’ch amser ar ben.

“Rwy’n falch o ymuno â Leanne Wood a llawer eraill o bob plaid a dim plaid yn yr ymgyrch Amser ar Ben hon i Gymru. Gyda’n gilydd, rydym yn benderfynol o ganfod atebion i’r broblem hon a rhoi terfyn ar aflonyddu, ymosodiadau rhywiol a thrais yn erbyn menywod unwaith ac am byth.”

Meddai Cerys Furlong, Prif Weithredwraig Chwarae Teg: “Mae angen newid gwirioneddol ar bob lefel o gymdeithas os ydym am fynd i’r afael ag aflonyddu rhywiol ac y mae’r rhwydwaith hon yn bendant yn gam yn y cyfeiriad iawn.

“Yn Chwarae Teg rydym o blaid cydraddoldeb i’r rhywiau a chyfiawnder cymdeithasol, ac yn gweithio’n galed i wella sefyllfa menywod yn y gweithle ac mewn cymdeithas yn gyffredinol. Gobeithio y bydd y rhwydwaith newydd yn gatalydd go-iawn i herio’r agweddau sy’n cael effaith andwyol ar fenywod mewn llawer maes o’u bywydau.”

Dywedodd llefarydd dros Gymorth i Fenywod Cymru: “Bu Cymorth i Fenywod Cymru yn gweithio er mwyn sicrhau fod mudiad Amser ar Ben yn weladwy ac yn creu newid yng Nghymru.

“Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld y sgwrs genedlaethol yn newid, gyda chydnabod ar draws diwydiannau fod profiadau menywod o aflonyddu rhywiol yn gyffredin, a’r angen i weithredu er mwyn ymdrin â’r diwylliannau a’r anghydraddoldebau sydd wedi caniatau iddo barhau.

“Fodd bynnag, mae rhif ein gwasanaeth trais rhywiol yn parhau i sôn wrthym am yr ansicrwydd a’r diffyg cyllid cronig i gwrdd â’r galw cynyddol am gefnogaeth.

“Fel yr elusen genedlaethol yng Nghrymu sy’n gweithio i roi diwedd ar bob ffurf ar drais yn erbyn menywod, rydym yn falch o ddod ynghyd gyda goroeswyr, ymgyrchwyr a gwasanaethau arbenigol i edrych ar y camau y mae eu hangen ar y cyd i greu Cymru lle mae cymunedau yn herio aflonyddu, trais a chamdriniaeth yn erbyn menywod a merched a lle mae gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru yn cael arian cynaliadwy fel eu bod yn hygyrch lle bynnag a phryd bynnag y mae ar oroeswyr eu hangen.” 

Gall unrhyw un y mae trais yn erbyn menywod, camdriniaeth yn y cartref neu drais rhywiol yng Nghymru yn effeithio arnynt gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 am wybodaeth gyfrinachol a chefnogaeth 24/7.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.