Y llywodraeth Lafur heb wneud unrhyw gynnydd o ran gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, datgela Plaid Cymru

Siân Gwenllian yn beirniadu “graddfa anhygoel” y diffyg gweithredu00_Sian_Gwenllian_AC.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian, wedi amlygu methiant y llywodraeth Lafur i wneud cynnydd ar weithredu Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Heriodd y Gweinidog ar “raddfa anhygoel” diffyg gweithredu’r llywodraeth, gan ddyfynnu rhestr hirfaith o fethiannau’r llywodraeth.

Dywedodd:

·Dros flwyddyn ers cyhoeddi’r strategaeth, ni chyhoeddwyd unrhyw gynllun gweithredu·Ni chyhoeddwyd unrhyw ganllawiau ar gyfer strategaethau lleol·Dyw’r grwp arbenigol ar berthynas iach heb gyhoeddi ei argymhellion – roedd y rhain i fod i ymddangos yn yr hydref·Ni wnaed unrhyw waith ar ganllawiau i sefydliadau AB·Ni chyhoeddwyd unrhyw ddangosyddion cenedlaethol·Dyw’r canllaw comisiynu statudol, oedd i fod i’w gyhoeddi ym mis Gorffennaf eleni, heb ymddangos·Ymddiswyddodd yr ymgynghorydd cenedlaethol, ac ni phenodwyd neb o’r newydd.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian:

“Mae diffyg gweithredu’r llywodraeth Lafur o ran rhoi’r ddeddfwriaeth ar waith yn peri pryder. Mae hynny o waith sydd wedi ei wneud wedi bod yn araf iawn yn digwydd, ac ni weithredwyd rhai rhannau o gwbl.

“Pan basiodd y Cynulliad y ddeddfwriaeth hon, gwelwyd ei fod yn torri tir newydd. Ond mae methiant y llywodraeth i’w weithredu yn iawn a’i gyllido’n gywir yn rhwystro ei botensial i gyflawni.

“Mae Cymorth i Fenywod Cymru eisoes wedi rhybuddio’r llywodraeth y bydd mwy o doriadau i lochesi yn esgor ar ganlyniadau andwyol i oroeswyr camdriniaeth, ac y gallant o bosib beryglu eu bywydau. Rhaid i’r llywodraeth sicrhau yn awr na fydd toriadau i wasanaethau megis llochesi i fenywod a llefydd i blant.

“Mae angen gweld cyflymu yn hyn o beth a chyllid go-iawn yn gefn iddo os yw’r ddeddfwriaeth am gyrraedd ei nod. Ar hyn o bryd, yr unig beth sy’n torri tir newydd yw graddfa anhygoel y diffyg gweithredu gan y llywodraeth Lafur.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.