Plaid Cymru yn annog llywodraeth San Steffan i gefnogi Morlyn Llanw Bae Abertawe

Simon.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ysgrifennu at Liz Truss, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, i annog cefnogaeth i Forlyn Llanw Bae Abertawe.

Mae arweinwyr busnes, gan gynnwys Liz Maher, llywydd Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru wedi galw ar y weinyddiaeth leiafrifol Geidwadol newydd i ymrwymo i Forlyn Llanw Bae Abertawe.

Meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas:

“Rwy’n annog Llywodraeth newydd San Steffan i gefnogi argymhellion adolygiad Charles Hendry a gomisiynwyd gan y Llywodraeth i forlyn llanw Abertawe a photensial pŵer y llanw yn ehangach. Nododd Hendry y dylid cymeradwyo’r cynnig fel prosiect “torri llwybr” rhag blaen.

“Gall y prosiect hwn ryddhau yn fuan lefel o fuddsoddiad cyfalaf preifat nas gwelwyd o’r blaen yng Nghymru. Byddai modd gweld cyfleusterau diwydiannol newydd yn cael eu codi, a chwythu anadl einioes i ddiwydiannau mawr a bach yng Nghymru.

"Penderfynodd y Llywodraeth Geidwadol roi terfyn ar lymder yng Ngogledd Iwerddon oherwydd eu cytundeb gyda’r DUP. Dyw hi ond yn deg i Gymru gael buddsoddiad hefyd.
“Bydd y prosiect yn denu ein myfyrwyr tuag at y disgyblaethau STEM ac yn cynnig gobaith credadwy iddynt ddefnyddio eu sgiliau yn eu gwlad enedigol. Bydd yn denu sylw i Gymru a’r DG ar lwyfan y byd fel arweinydd byd-eang yn y dechnoleg adnewyddol hon, ac yn cyfrannu at ein hamcanion o ran newid hinsawdd.

“Bydd yn creu cyfleoedd am fentrau newydd mewn hamdden, twristiaeth a gweithgareddau cysylltiedig â’r môr trwy ddenu ymwelwyr yn eu miloedd, o bosib. Yn ychwanegol at hyn oll, bydd yn cyfrannu’n enfawr at y ddelwedd o Gymru fel man lle gellir dychmygu am brosiectau cyffrous a thrawsnewidiol, a’u cyflwyno; Cymru ddeinamig sy’n edrych at y dyfodol.”

Mewn dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Chwefror 14, pasiwyd cynnig yn croesawu Adroddiad Hendry ac yn cefnogi’r achos dros ddatblygu’r diwydiant ynni morlynnoedd llanw yn y DG yn ddiwrthwynebiad.

Ychwanegodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas: “cafodd y morlyn gefnogaeth gref yng Nghymru ac yr wyf wedi trafod gyda llawer o gwmnïau fel Mainstay Marine Solutions yn Noc Penfro yn Sir Benfro a chwmnïau yn Sir Gaerfyrddin sydd yn barod i fidio am y caffael fydd yn dilyn.

“Gall Morlyn Llanw Bae Abertawe arfaethedig hefyd helpu i gyflawni’r weledigaeth ganolog o Fargen Ddinesig Bae Abertawe. Mae’r cyfleoedd i’r gadwyn gyflenwi yn sylweddol. Gwn fod mwy o bobl wedi dod i ddigwyddiad cadwyn gyflenwi yn Llanelli nac yr oedd lle iddynt. Mae busnesau lleol mewn sefyllfa dda i ennill contractau. Byddai hyn yn ei dro yn eu galluogi i gael eu traed dan y bwrdd mewn diwydiant newydd byd-eang ar adeg pan fod marchnadoedd eraill yn dirywio.

“Mae gorllewin Cymru angen ac yn haeddu arwydd cryf o gefnogaeth gan y Llywodraeth Dorïaidd. Byddai datganiad cryf o gefnogaeth i’r morlyn llanw yn ddatganiad o ymrwymiad i’r cymunedau yr wyf yn eu cynrychioli. Mae hyn yn arbennig o wir pan fod un rhan o’r wladwriaeth - bydd Gogledd Iwerddon yn cael mwy na £1biliwn am gefnogi’r llywodraeth Geidwadol.

“Rwy’n annog y Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan i ymwneud yn uniongyrchol â Morlyn Llanw (Bae Abertawe) ar faterion megis pris taro a buddsoddi mewn seilwaith fel prosiect torri llwybr i’r dechnoleg gyffrous newydd hon."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.