Diffyg arweinyddiaeth gan Lywodraeth Llafur ynglŷn â gorsaf bŵer sy’n gyfrifol am farwolaethau cynnar yng Nghymru

Simon_Thomas_official_for_website.jpg

Dengys gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru na fu unrhyw weithredu gan Lywodraeth Llafur ar orsaf bŵer sy’n achosi marwolaethau cynnar yng Nghymru.

Dengys cais Rhyddid Gwybodaeth na fu unrhyw gyfathrebu rhwng Gweinidogion Cymru a rheoleiddiwr amgylcheddol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, yn dilyn dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop ym mis Medi llynedd fod gorsaf bŵer Aberddawan yn allyrru lefelau anghyfreithlon o lygredd aer.

Dyfarnodd Llys Cyfiawnder Ewrop o blaid y Comisiwn Ewropeaidd ac yn erbyn Llywodraeth y DG fis Medi diwethaf, gan ddarganfod, yn groes i honiadau Llywodraeth y DG, fod yr orsaf bŵer sy’n llosgi glo yn torri rheolau’r UE ar lygredd.

Dygwyd achos y Comisiwn Ewropeaidd yn erbyn y DG fel yr aelod-wladwriaeth ond gorwedd y cyfrifoldeb am lygredd aer yng Nghymru yn y pen draw gyda Llywodraeth Llafur.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r prif reoleiddiwr amgylcheddol a’r corff sy’n cynghori Llywodraeth Cymru. Mae’n gyfrifol am reoleiddio gorsafoedd pŵer yng Nghymru.

Dywedodd AC Canolbarth a Gorllewin Simon Thomas, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:

“Mae’n frawychus nad oes unrhyw weithredu wedi bod gan y Llywodraeth Llafur ar orsaf bŵer sy’n achosi marwolaethau cynnar yng Nghymru. Mae’r ffaith na all Llywodraeth Llafur ddangos unrhyw ohebiaeth rhwng y Gweinidogion a CNC yn dilyn dyfarniad LlCE yn dangos diffyg arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

“Mae Llywodraeth Llafur wedi esgeuluso eu dyletswydd i bobl yng Nghymru a thu hwnt y mae’r mater hwn yn effeithio arnynt.

“Mae’r rhain yn cynnwys y 600 o weithwyr yn Aberddawan sy’n wynebu ansicrwydd ynghylch dyfodol yr orsaf bŵer oedd eisoes i fod i gael ei hisraddio eleni.

“Mae hefyd yn cynnwys pobl sy’n byw gerllaw’r orsaf bŵer ac mor bell â Chaer-wysg, Bryste, Swindon a Bournemouth sydd yn dioddef canlyniadau llygredd aer.

“Yn hytrach nag aros i Lywodraeth y DG wneud penderfyniad am ddyfodol gorsaf bŵer Aberddawan, rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad a chyflawni ei chyfrifoldebau i bobl yng Nghymru.”

Dyfarnodd y Llys fod Aberddawan yn rhyddhau mwy na dwbl swm y nitrogen ocsid a ddylai yn ystod y blynyddoedd 2008 a 2011.

Mewn adroddiad ar y cyd llynedd, dywedodd Greenpeace a Chyfeillion y Ddaear “Ar gyfartaledd, mae Aberddawan yn gyfrifol am fyrhau bywydau 67 o bobl yng Nghymru bob blwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i 64% o’r marwolaethau ar ffyrdd Cymru.”

Nid yw Comisiwn yr UE eto wedi dirwyo Llywodraeth y DG am dorri’r rheol UE hon, dim ond wedi gorchymyn iddynt dalu costau. Fodd bynnag, os bydd lefelau llygredd yn parhau i dorri cyfreithiau’r UE, gall ddewis gwneud hynny ac os felly, y trethdalwr fyddai’n talu’r costau hyn.

Fel y datganwyd gan Gomisiwn yr UE yn eu hymateb i ddyfarniad y Llys: “Mae gweithredu deddfwriaeth yr UE, ac yn yr achos hwn y Gyfarwyddeb ar Weithfeydd Llosgi Mawr, yn bwysig i leihau allyriadau sy’n niweidiol i iechyd dinasyddion ac i’r amgylchedd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.