“Gweithredu, nid geiriau, sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru" - Leanne Wood

LWcynhadledd2015.jpg

Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru ddangos uchelgais a gweithredu'n rhagweithiol i leihau'r effaith niweidiol yn sgil penderfyniad Tata i werthu ei safleoedd yn y DU.

Dywedodd Leanne Wood y dylai'r llywodraeth geisio gweithio gyda Tata i helpu i ganfod buddsoddwr amgen a chefnogi Tata er mwyn cael mynediad i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiad Strategol a chronfeydd Horizon 2020.

Mae Plaid Cymru wedi dweud yn flaenorol y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cymryd cyfran dros dro yn y cwmni os nad ellir dod o hyd i fuddsoddwr amgen ar unwaith. Byddai hyn yn helpu'r cwmni i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar y safle, a fyddai yn ei thro yn lleihau allyriannau a chostau ynni - rhywbeth y mae Tata wedi ei adnabod fel problem. Dylai Llywodraeth DG chwarae rhan actif yn hyn oll hefyd, meddai.

Yn y cyfamser, dywedodd Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol ail-ymgynnull er mwyn cydlynu ymateb gwleidyddol.

Yn flaenorol mae'r Prif Weinidog wedi wfftio galwadau ar Lywodraeth Cymru iddynt lansio menter ar-y-cyd gyda'r cwmni, gan ddadlau y byddai'n costio "miliynau lawer o bunnoedd."

Dywedodd Leanne Wood:

"Mae'r ddwy lywodraeth wedi bod yn araf wrth ymateb i'r argyfwng hwn. Roedd Plaid Cymru yn cyflwyno cynlluniau i achub ein diwydiant dur ddeufis yn ôl. Mae'r amser hynny wedi ei golli bellach.

"Yn flaenorol mae'r Prif Weinidog wedi wfftio galwadau Plaid Cymru i'r llywodraeth lansio menter ar-y-cyd gyda'r cwmni er mwyn sicrhau ei ddyfodol a goroesi'r cyfnod anodd hwn. Mae Plaid Cymru o'r farn fod y diwydiant dur a'r swyddi o fewn y diwydiant hwn yn rhan bwysig o'r economi Gymreig ac yn rhy werthfawr i'w colli.

"Os all Llywodraeth Cymru ddod o hyd i £1biliwn i wario ar ambell filltir newydd o briffordd yn ne-ddwyrain y wlad, yna does bosib y gall sicrhau dyfodol un o ddiwydiannau pwysicaf Cymru am lai o arian. Yw'r diwydiant dur yn llai pwysig yn strategol na'r maes awyr, er enghraifft? A dylai Llywodraeth y DU gyfrannu at yr ymdrech hefyd, yn ogystal â gwneud mwy ar lefel Ewropeaidd i ddefnyddio tollau i atal dympio dur o China.

"Mae Plaid Cymru wedi galw am ail ymgynnull y Senedd er mwyd cydlynu ymateb gwleidyddol i'r argyfwng.

"Gall dur sicrhau dyfodol disglair yng Nghymru gyda chefnogaeth briodol gan y llywodraeth. Rhaid i lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau fod safleoedd Tata yng Nghymru mor ddeniadol â phosib i fuddsoddwyr posib.

"Mae Plaid Cymru wedi mynnu ers peth amser y dylid cadw pob opsiwn ar y bwrdd o ran sut yr aiff y llywodraeth ati i ddiogelu dyfodol dur - gweithredu, nid geiriau, sydd ei angen nawr gan Lywodraeth Cymru."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.