Adam Price: Rhaid i'r pleidiau sydd o blaid Aros gydweithio

Adam_conference.jpg

Yn syth ar ôl yr etholiad Ewropeaidd, ysgrifennais at arweinwyr y pleidiau eraill sydd o blaid Aros yn yr UE gyda’r nod o gydweithio, y tu hwnt i wleidyddiaeth bleidiol, er mwyn osgoi’r dinistr byddai Brexit yn ei beri i Gymru. Rwyf o’r gred ei bod yn ddyletswydd arnom fel pleidiau sydd o blaid Aros i gydweithio i warchod buddiannau cenedlaethol Cymru.

Mae Plaid Cymru felly wedi penderfynu fel mater o egwyddor i beidio sefyll ymgeisydd yn is-etholiad Brycheiniog a Maesyfed. Byddwn yn cymeradwyo ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol. Daw’r penderfyniad hwn wedi trafodaethau manwl a lefel-uchel gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol, ein plaid etholaethol leol ym Mrycheiniog a Maesyfed, a Phwyllgor Gwaith Plaid Cymru.

Rydym yn byw mewn amseroedd difrifol iawn ac mae’r amodau gwleidyddol presennol yn mynnu ein bod yn barod i estyn y tu hwnt i ffiniau pleidiol. Mae ein penderfyniad yn un egwyddorol sydd wedi ei lywio gan ein hymrwymiad i fuddiannau cenedlaethol Cymru, a buddiannau’r achos dros Aros yn yr UE.

Mae’n hollbwysig fod y pleidiau sydd o blaid Aros yn yr UE yn cydweithio er mwyn osgoi Brexit dinistriol. Mae hynny’n cynnwys cydweithio mewn etholiadau er mwyn dadlau o blaid Aros ac atal y pleidiau sydd o blaid Brexit rhag gorfodi eu polisïau cwbl niweidiol ar bobl Cymru.

Mae ein dwy blaid wedi cytuno fod nawr rhaid i ni barhau â’n trafodaethau er mwyn archwilio ffyrdd pellach o gydweithio yn senedd San Steffan a thu hwnt. Wrth i’r pleidiau sydd o blaid Brexit ddechrau uno, rhaid i’r sawl ohonom sydd o blaid Ewrop adeiladu cynghreiriau newydd. Mae Plaid Cymru wedi gweithredu dros Gymru yn yr achos hwn, a byddwn yn disgwyl i’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r pleidiau eraill i weithredu yn yr un modd pan ddaw’r amser.

Trwy estyn llaw i’r pleidiau eraill sydd o blaid Aros yn yr UE, mae Plaid Cymru wedi arwain y ffordd wrth greu’r amodau sy’n peri cydweithio rhwng ein pleidiau yn y dyfodol. Nid ar chwarae bach mae penderfynu peidio sefyll mewn etholiad, ond rwy’n gryf o’r farn fod Plaid Cymru wedi gweithredu dros fuddiannau’r genedl a’r achos dros Aros – sef ein blaenoriaeth ni bob amser.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.