“Anrhydeddwch addewidion ymgyrchwyr Brexit i Gymru” - Leanne Wood wrth yr ymgeiswyr am arweinyddiaeth y Torïaid

LW_2016_states.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi ysgrifennu at y ddwy ymgeisydd yn yr etholiad am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, gan alw arnynt i anrhydeddu’r addewidion a wnaed i Gymru gan yr ymgyrch Gadael.

Dywedodd Leanne Wood y dylid anrhydeddu’r addewidion a wnaed i bobl Cymru.

Galwodd hefyd ar i wleidyddion Ceidwadol o Gymru i ymuno â’r frwydr, gan eu rhybuddio, oni chedwir yr addewidion a wnaed, y byddant hwy eu dal yn gyfrifol am y difrod a chosir i gymunedau Cymru.

Wrth ysgrifennu at y ddwy ymgeisydd at yr arweinyddiaeth, dywedodd Leanne Wood:

“Yng ngoleuni’r ffaith i chi gyrraedd rhestr fer derfynol am yr etholiad am arweinyddiaeth y Blaid Geidwadol, a’r ffaith y byddwch wedyn yn Brif Weinidog y Deyrnas Gyfunol, carwn dynnu eich sylw at y llw a wnaed i bobl Cymru gan y sawl oedd yn hyrwyddo ymadawiad y DG o’r Undeb Ewropeaidd yn ystod ymgyrch y refferendwm yn ddiweddar.

Ymysg yr addewidion a wnaed i bobl Cymru yr oedd:

• Y bydd gwerth £490 miliwn y flwyddyn o gyllid ar gael i GIG Cymru, sef cyfran Cymru o’r arbedion honedig o £350 miliwn yr wythnos i’r DG ar ôl tynnu allan o’r UE;

• Y gwarchodir lefel y cyllid mae Cymru ar hyn o bryd yn dderbyn gan raglenni’r UE a’r cronfeydd strwythurol, gan gynnwys arian ar gyfer prifysgolion Cymru a’r sector gwyddoniaeth a thechnoleg;

• Y bydd y gefnogaeth taliadau uniongyrchol a dderbynnir gan ffermwyr Cymru o leiaf yn cyfateb i’r hyn a dderbynnir trwy’r Polisi Amaethyddol Cyffredin; ac

• Y gallai’r DG reoli ei ffiniau a pharhau i fasnachu gyda’r UE ar delerau ffafriol i fusnesau Cymru.

Pleidleisiodd pobl Cymru i adael yr UE. O’r herwydd, rwy’n disgwyl, ac y mae pobl Cymru yn disgwyl, petaech yn cael eich ethol yn arweinydd y Blaid Geidwadol ac yna’n dod yn Brif Weinidog y DG, y byddwch yn sicrhau y cedwir yr addewidion hyn yn llawn. Mae Cymru eisoes yn cael ei thangyllido diolch i ddiffygion fformiwla Barnett, ac felly byddai methiant i anrhydeddu’r addewidion uchod yn ergyd arall i ragolygon economaidd Cymru.

Buaswn hefyd yn gofyn am sicrwydd gennych, petaech chi’n Brif Weinidog, y gwarentir hawliau dinasyddion yr UE adeg Brexit i aros yn y DG heb ofn na rhwystr.”

Wrth alw ar wleidyddion Ceidwadol yng Nghymru, dywedodd:

“Llwyddodd yr ymgyrch Gadael ar sail llw i bobl Cymru, a bydd Plaid Cymru yn ymgyrchu dros gadw’r llw honno. Ond mae angen i wleidyddion Ceidwadol yng Nghymru hefyd fod yn rhan o’r frwydsr hopn hefyd – ymgyrchodd llawer ohonynt dros bleidlais Gadael ac adleisio’r addewidion hyn, a dylent fod yn gweithio yn awr i ofalu bod yr addewidion hynny yn cael eu cadw.

"Dylai Ceidwadwyr yng Nghymru hefyd fod yn ysgrifennu ar yr ymgeiwyr am arweinyddiaeth y Toriaid ac yn galw arnynt i anrhydeddu’r addewidion, neu fe fyddant yn cael eu dal yn gyfrifol am amddifadu Cymru o biliynau o arian sy’n ddyledus i ni, gan ddifrodi ein cymunedau.

“Yn dilyn y bleidlais i adael yr UE, mae Plaid Cymru wedi torchi ein llewys ac wedi gweithio i sicrhau dyfodol Cymru. Mae’n bryd i’r pleidiau eraill wneud yr un peth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.