Prif Addewidion

Ariannu teg i Gymru

  • Sicrhau’r £4bn sy’n ddyledus i Gymru o HS2 fel y gallwn fuddsoddi yn ein trafnidiaeth gyhoeddus ein hunain ym mhob rhan o’r wlad a gwyrdroi’r toriadau i wasanaethau bws.
  • Cael trefn ariannu deg i Gymru, yn seiliedig ar ein hanghenion, fel y cawn ni’r gwasanaethau cyhoeddus yr ydym yn eu haeddu.

Chware teg i gleifion

  • Ariannu teg gan San Steffan, i’n galluogi i fuddsoddi yng ngweithlu’r Gwasanaeth Iechyd a recriwtio 500 o feddygon teulu, wedi blynyddoedd o doriadau’r Ceidwadwyr a chamreolaeth Llafur yng Nghymru.
  • Strategaeth Cancr newydd er mwyn sicrhau fod cancr yn cael ei adnabod a’i drin ynghynt, a rhoi diwedd ar y loteri cod post yng Nghymru ar gyfer triniaeth.

Tegwch i deuluoedd a chymunedau

  • Helpu 330,000 o deuluoedd Cymreig i ddelio gyda’r argyfwng costau byw trwy gynyddu Budd-dâl Plant o £20 yr wythnos. Bydd hyn yn cymryd 60,000 o blant allan o dlodi ar draws Cymru.
  • Cywiro annhegwch economaidd; cynyddu trethi ffawdelw ar gwmnïau a datganoli Ystâd y Goron er mwyn creu swyddi gwyrdd ac adeiladu twf.