Addewidion

Chwyldro Swyddi Gwyrdd i Gymru

Creu degau o filoedd o swyddi newydd ledled Cymru trwy gychwyn rhaglen fuddsoddi aml-filiwn mewn ynni adnewyddadwy, isadeiledd trafnidiaeth a thechnoleg ddigidol, gyda’r nod o wneud Cymru’n rhydd o garbon a phlastigion defnydd un-tro erbyn 2030

Gofalu am bawb

Gofal cymdeithasol am ddim i’r henoed trwy Wasanaeth Iechyd a Gofal Gwladol newydd, gyda 1,000 o feddygon newydd, 5000 o nyrsys newydd, a 100 o ddeintyddion GIG newydd sy’n cynnig mynediad hawdd i iechyd a gofal i bawb yng Nghymru.

Chwarae teg i deuluoedd

Gofal plant am ddim i bawb am 40 awr yr wythnos, gyda thaliad £35 bob wythnos i bob plentyn mewn teuluoedd incwm isel, i godi 50,000 o blant allan o dlodi. Yn ogystal, £300 miliwn yn ychwanegol i ysgolion a cholegau i roi’r cychwyn gorau mewn bywyd i’n plant.

Gweithredu ar Dai

Buddsoddiad anferth mewn tai fforddiadwy a rhyddhad rent ar gyfer pobl sy'n talu mwy na 30% o'u incwm ar rent. 

Mynd i’r afael â throsedd

Creu system gyfiawnder i Gymru, datganoli plismona a chreu cronfa atal trosedd newydd gwerth £50 miliwn er mwyn recriwtio 1,600 o heddweision ychwanegol, o leiaf dau i bob cymuned yng Nghymru, i’n cadw yn ddiogel.