Carrie Harper yw ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer isetholiad Alyn & Dyfrdwy

CarrieH.jpg

Dewiswyd ymgyrchydd o gynghorydd i ymladd is-etholiad Alun a Glannau Dyfrdwy dros Blaid Cymru.

Bydd Carrie Harper, sy’n fam i ddau o blant, yn ymladd yr is-etholiad ar Chwefror 6.

Dywedodd y Cynghorydd Harper y byddai ymgyrch ei phlaid yn canolbwyntio ar y ffordd y mae Llafur Cymru yn methu’r GIG yn lleol, a’r angen i amddiffyn cymunedau lleol rhag datblygwyr sydd yn benderfynol o godi miloedd o dai ar safleoedd tir glas.

Dywedodd y Cynghorydd Harper: "Mae hwn yn is-etholiad yr ydym oll yn dymuno na fuasai wedi digwydd, a meddwl yr wyf yn bennaf am deulu Carl Sargeant.

"Bydd ein hymgyrch fel plaid yn amlygu’r problemau sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru. Mae Alun a Glannau Dyfrdwy, ynghyd â sawl rhan arall o Gymru, yn gweld argyfwng mewn llawer practis meddyg teulu, oedi enfawr cyn cael triniaeth am wasanaethau orthopedig ac eraill, yn ogystal â chiwiau maith mewn adrannau brys. 

"Mae gan fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr ddiffyg enfawr, er y bu dan reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Lafur Cymru dros y 30 mis diwethaf heb unrhyw obaith o wella. Mae meddygon teulu yng Nglannau Dyfrdwy fel mewn mannau eraill dan bwysau oherwydd methiant i fuddsoddi’n iawn mewn hyfforddiant tymor-hir a rhaglen recriwtio sy’n golygu na lwyddodd y rhan  hon o Gymru i gadw i fyny â nifer yr ymddeoliadau.

"Ateb Plaid Cymru, y buom ni’n ei bledio dros y pedair blynedd a aeth heibio, yw hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon yn ychwanegol. Does dim ateb sydyn, ond mae methiant y blaid Lafur sydd mewn grym i weithredu wedi peri bod yr argyfwng hwn wedi gwaethygu. Os daliwn ati i bleidleisio yn yr un ffordd, yr un canlyniadau gawn ni, a does neb eisiau hynny.”

Bu’r Cynghorydd Harper yn rhan o ymgyrch i gadw gwasanaethau mamolaeth yng ngogledd Cymru, a heriodd y gweinidog iechyd bryd hynny, Lesley Griffiths, ar israddio unedau gofal arbennig i fabanod yn Wrecsam ac Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd: "Rwy’n gofyn i bobl Alun a Glannau Dyfrdwy roi eu ffydd yn rhywun fydd yn herio pleidiau’r sefydliad gwleidyddol yng Nghaerdydd a Llundain, fydd yn sefyll dros fuddiannau lleol ac yn amddiffyn ein cymunedau rhag y gwaethaf y mae’r pleidiau hynny yn ei daflu atom."

Ychwanegodd y Cynghorydd Harper, sydd wedi ymgyrchu yn erbyn datblygiadau tai mawr ar safleoedd tir glas: "Mae Sir y Fflint hefyd yn wynebu her datblygiadau tai ar raddfa enfawr ar safleoedd tir glas. Mae hyn oherwydd bod Llywodraeth Cymru yn gosod targedau tai afresymol ar gynghorau lleol. Oherwydd hyn, mae cynghorau cyfagos Dinbych a Wrecsam wedi eu gorfodi i gynyddu nifer y tai, ac y mae datblygwyr wedi cymryd mantais o hynny.

"Mewn llawer cymuned, mae datblygwyr yn awr yn gwneud cais i godi cannoedd o dai newydd ar safleoedd tir glas, a phryderu yr wyf i ein bod yn colli tir amaethyddol da i’w troi yn stadau cymudwyr heb fod y seilwaith angenrheidiol yno i ymdopi - mae ein ffyrdd yn tagu, ein hysgolion yn llawn a gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yn cael eu gwthio i’r eithaf."

Galwodd y Cynghorydd Harper am agwedd gymunedol at ddatblygu sydd yn asesu anghenion lleol yn hytrach na gadael i hap-ddatblygwyr dra-arglwyddiaethu.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru: "Mae gan Carrie Harper fy nghefnogaeth lawn fel ymgyrch gyda record brofedig o frwydro dros well gwasanaethau iechyd a thros gymunedau. Yr ydym oll yn ymwybodol fod gwasanaethau iechyd yn wynebu heriau enfawr oherwydd methiant Llafur Cymru i redeg Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Mae pobl Alun a Glannau Dyfrdwy yn haeddu gwell na hynny.”

Cafodd hefyd gefnogaeth Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones: "Mae Carrie yn ymgyrchydd diflino, ac yr wyf wedi cydweithio gyda hi ers llawer blwyddyn. Bydd yn llais cryf i bobl Alun a Glannau Dyfrdwy, sydd â’r cyfle i anfon neges glir at Carwyn Jones i lawr ym Mae Caerdydd fod yn rhaid i ni newid cyfeiriad."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.