Llywodraeth Plaid am gael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau

Addewidion_Anableddau.png

Mae Helen Mary Jones, ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Lanelli, wedi amlinellu’r camau y byddai llywodraeth ei phlaid yn eu cymryd er mwyn cael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl gydag anableddau.

Dywedodd Helen Mary Jones fod Plaid Cymru wedi ymrwymo i gynnwys pobl gydag anableddau ym mhob penderfyniad sy’n effeithio arnynt drwy wneud ymgynghoriad gyda grwpiau pobl anabl yn ofyniad statudol i unrhyw newidiadau i bolisi lles i’r dyfodol.

Ychwanegodd hi y byddai llywodraeth Plaid Cymru yn cefnogi pobl ag anabledd i gael gwaith a sicrhau amgylchedd sy’n hwylus i bobl anabl mewn ysgolion a thai.

Dywedodd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Lanelli, Helen Mary Jones:

“Fe ymladda Blaid Cymru i gael Cymru lle bydd gan bawb gyfle cyfartal i lwyddo, a lle caiff amrywiaeth ei groesawu a’i barchu.

“Rydym am i leisiau pobl anabl gael eu clywed bob tro wrth wneud penderfyniadau fydd yn effeithio arnynt.

“I gyflawni hyn, byddwn yn cyflwyno gofyniad statudol ar ymgynghori gyda grwpiau pobl anabl o ran unrhyw newidiadau i bolisi lles i’r dyfodol.

“Tra’n bod ni’n credu y dylid annog a chefnogi pobl ag anabledd i gael gwaith, nid ydym yn credu y dylai pobl ag anabledd orfod wynebu’r un disgwyliadau a sancsiynau wrth chwilio am waith.

“Byddai llywodraeth Plaid Cymru yn sefydlu cynlluniau cyflogaeth llochesol i rai sydd ag angen amgylchedd fwy cynhaliol i ddychwelyd i’r gwaith, fel carreg sarn tuag at gymryd rhan lawn mewn gwaith, a gweithio gyda chyflogwyr achrededig i sicrhau hyn.

“Byddwn yn sicrhau bod awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yn darparu cartrefi sy’n rhoi cymorth i’r methedig a chartrefi gydol-oes sydd wedi’u haddasu i angen pobl. Bydd gan bob ysgol fynediad addas i ddisgyblion methedig.

“Mae Plaid Cymru am sicrhau bod gwell cymorth ar gael i bobl ag anawsterau dysgu, yn cynnwys cynyddu nifer y nyrsys arbenigol mewn lleoliadau ysbyty er mynd i’r afael a’r anghyfartaledd o ran darparu gwasanaethau iechyd.

“Mae tegwch a chydraddoldeb wrth galon rhaglen lywodraeth Plaid Cymru. Bydd ein gweledigaeth uchelgeisiol ond realistig yn helpu i gael gwared ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl ag anableddau gan eu galluogi i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas, heb eu dal yn ol gan stigma neu anffafriaeth.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.