Lles Anifeiliaid

Lles Anifeiliaid

 

Beth yw manteision bod yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd? 

 • Mae’r UE yn gwario €150miliwn y flwyddyn ar les anifeiliaid ac mae ganddi strategaeth lles anifeiliaid.

 • Mae lles anifeiliaid yn fater rhyngwladol – mae cydweithio gydag aelod wladwriaethau eraill yr UE yn sicrhau fod gyda ni’r siawns orau o fynd ir afael â materion hollbwysig fel masnachu anghyfreithlon a dinistr cynefinoedd naturiol.

 • Mae’r UE ar flaen y gâd wrth frwydro yn erbyn creulondeb coluron – mae wedi gwahardd profi ar anifeiliaid ar gyfer colur a gwerthiant cynyrch a brofwyd ar anifeiliaid o fewn yr UE – ac mae hyn wedi cael effaith glir ar y diwydiant yn fyd-eang.

 • Mae’r UE wedi codi safonau lles ar gyfer anifeiliaid fferm. Er enghraifft, gwahardd cadw hychod magu mewn corau cul. Gwrthodwyd clonio anifeiliaid ddwywaith gan Senedd Ewrop.

 • Gall llywodraethau unigol ddod o dan bwysau sylweddol gan gorfforaethau mawrion i ostwng neu anwybhyddu eu safonau lles anifeiliaid. Yn y cyd-destun hwn, mae safonau rhyngwladol yn arbennig o bwysig.

 • Llywiodd Jill Evans y gyfraith ar drwyddedau teithio i anifeiliaid anwes drwy Senedd Ewrop.

 • Hi hefyd oedd awdur adroddiad ar les anifeiliaid sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer profion.

 

Beth fyddai’n digwydd pe bawn yn gadael yr UE? 

 • Pe bai’r Derynas Gyfunol yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, fydden ni ddim yn ddarostyngedig mwyach i’r safonau rhyngwladol hyn. Byddai corfforaethau rhyngwladol a lobiwyr yn sicr yn gweld eu cyfle i roi pwysau ar lywodraeth y DG i ostwng y safonau hyn.

 • Byddai gwleidyddion Cymru’n colli eu llais yn un o flocaiau masnach mwyaf y byd – ac yn colli cyfle sylweddol i sicrhau bod materion yn ymwneud â lles anifeiliaid wrth graidd y penderfyniadau a wneir.

 • Fe allem golli allan ar drwyddedau teithio i anifeiliaid fel na fyddai pobl yn gallu teithio mwyach gyda’u hanifeiliaid anwes a’r unig ddewis fyddai eu rhoi mewn cwarantin.

 

Beth allen ni ei wneud yn well yn y DU? 

 • Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn datblygu Cynllun Gweithredu ar gyfer Rhywogaethau mewn Perygl wedi’i gefnogi gan gynlluniau i hyrwyddo ymwybyddiaeth a gweithredoedd cyhoeddus.

 • Byddai Llywodraeth Plaid Cymru’n cwrdd ac yn atgyfnerthu safonau’r UE.

 • Byddai Plaid Cymru’n deddfu i wahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcas ac yn rheoleiddio’r defnydd a wneir o faglau.

 • Byddwn yn diweddaru a chryfhau’r ddeddfwriaeth ynglŷn â bywyd gwyllt Cymru, gan greu Deddf Bywyd Gwyllt Newydd i Gymru, yng nghyd-destun UE.

 • Bydd Plaid yn cefnogi creu canolfan arbenigol ar gyfer iechyd anifeiliaid yn Aberystwyth fel cam cyntaf tuag at sefydlu Coleg Milfeddygol. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.