Neb â chymwysterau gwell nag Arfon Jones i gyflwyno cymunedau diogelach: Alun Ffred Jones

PCC_North_Wales_Meme_(PV_Vote).png

“Does neb â gwell cymwysterau nag Arfon Jones” – dyna oedd neges Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones wrth iddo gynnig ei gefnogaeth lawn i ymgeisydd y blaid am Gomisiynydd Heddlu a Throsedd dros Ogledd Cymru.

Dywedodd Alun Ffred Jones fod gan Arfon Jones y profiad, arweiniad a’r ymdeimlad o gyfiawnder i weithio ar draws gogledd Cymru.

Dywedodd Arfon Jones ei fod yn falch dros ben o dderbyn cefnogaeth mor frwd gan gadeirydd y blaid a ffigyrau amlwg eraill o bob cwr o’r gogledd.

Dywedodd Cadeirydd Plaid Cymru Alun Ffred Jones:

“Does neb â gwell cymwysterau i gyflwyno cymunedau diogelach i bobl yng ngogledd Cymru nac Arfon Jones o Blaid Cymru.

“Mae Arfon yn gyn-arolygydd gyda’r heddlu a bydd yn gweithio gyda heddweision a’r cyhoedd yn gyffredinol i gyflawni ar gyfer cymunedau.

“Cafodd Arfon ei eni yng Ngwynedd, bu’n gweithio ar draws y rhanbarth fel heddwas uchel ei barch, ac y mae’n gynghorydd yn Wrecsam. Mae ei gymwysterau yn ddi-fai ac yr wyf yn falch iawn o roi fy nghefnogaeth lawn iddo.

“Mae ar ogledd Cymru angen Comisiynydd Heddlu sy’n deall plismona ac sydd â nodweddion arweinydd i gael y gorau allan o bobl.”

Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru fel CHTh dros Ogledd Cymru Arfon Jones:

“Mae’n bleser gennyf gael geirda mor galonogol gan gynrychiolwyr Plaid Cymru o bob cwr o’r gogledd. Rwy’n sefyll i gael f’ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru am fod fy mhrofiad helaeth o blismona yn y gogledd yn golygu fy mod yn deall beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio.

“Rwyf eisiau gweithio gyda’n Prif Gwnstabl i sicrhau plismona tecach yn ein holl gymunedau. Gwn pa mor bwysig yw ymyriad cynnar i atal pobl rhag mynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol i gychwyn.”

Mae ffigyrau amlwg eraill ar draws y gogledd wedi cefnogi Arfon Jones yn ei gais i ddod yn CHTh yr ardal:

Dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth:

“Bydd Arfon Jones yn dod â phrofiad ymarferol o blismona o rôl y Comisiynydd Heddlu a Throsedd. Gwn y bydd yn cynrychioli dinasyddion y rhanbarth yn gydwybodol ac yn sicrhau ar yr un pryd fod yr Heddlu’n cael y gefnogaeth mae arnynt ei angen.”

Dywedodd Liz Saville Roberts AS Dwyfor Meirionydd:

“Mae Arfon mewn sefyllfa ddelfrydol i ddeall her plismona ardal gogledd Cymru. Mae’n dod yn wreiddiol o Feirionnydd, yn byw yn awr yn Wrecsam ac wedi gweithio trwy gydol ei yrfa broffesiynol fel heddwas gyda Heddlu Gogledd Cymru. Mae Arfon yn llwyr sylweddoli problemau plismona’r rhanbarth, ei chymunedau trefol a gwledig.”

Dywedodd Aelod Seneddol Arfon Hywel Williams:

“Rwy’n falch iawn fod Arfon yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru i fod yn Gomisiynydd Heddlu.

“Mae’n gynghorydd cydwybodol ac effeithiol sydd wedi profi y gall arwain ac ysbrydoli.

“Bydd ei gefndir proffesiynol hefyd o help iddo wrth gynrychioli pobl gogledd Cymru ac wrth sicrhau plismona effeithiol ar hyd a lled y rhanbarth.

“Mae’n bleser gennyf ei argymell i chi."

Dywedodd Elfyn Llwyd, cyn-AS Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd:

“Rwyf wedi adnabod Arfon ers blynyddoedd ac yn ei barchu fel gŵr teg sy’n gweithio’n galed. Mae’n esiampl o unigolyn sy’n gwneud beth mae’n addo bob tro, a gellir gweld hyn o’i waith ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

“Fel cyn-blismon mae ganddo brofiad gwerthfawr ar gyfer y gwaith. Mae’n ymgeisydd rhagorol."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.