Llywodraeth Prydain yn “llusgo’i thraed” wrth fynd i’r afael â chamdriniaeth ar-lein, medd Plaid Cymru

LSR.jpg

Mae Llywodraeth Prydain yn “llusgo’i thraed” wrth fynd i’r afael â chamdriniaeth ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl Plaid Cymru.

Er iddynt gytuno i gyflwyno Cod Ymarfer i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ym mis Ebrill, i roi canllawiau am sut i fynd i’r afael â’r math hwn o gamdriniaeth, nid yw Llywodraeth Prydain wedi gwneud hynny eto.

Cyflwynodd llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Cartref, Liz Saville Roberts AS Fesur Aelod Preifat yn 2016 i gyflwyno Cod Ymarfer i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, fyddai’n gosod allan drefniadau i ymdrin â chamdriniaeth a’r sawl sy’n ei gyflawni. Cyflwynodd aelod Plaid Cymru o Dŷ’r Arglwyddi, Dafydd Wigley, welliannau yn Nhŷ’r Arglwyddi, a arweiniodd yn y pen draw at gonsesiwn gan Lywodraeth Prydain i gyflwyno eu Cod Ymarfer eu hunain.

Mae Cwestiynau Seneddol gan Liz Saville Roberts AS wedi datgelu nad yw Llywodraeth Prydain eto wedi dechrau gweithio ar y Cod Ymarfer, er i achosion amlwg o gamdriniaeth ar-lein ddigwydd.

Cafodd staff yn Ysbyty Great Ormond Street eu cam-drin a’u difenwi ar-lein yn gyson, gan gynnwys derbyn bygythiadau i’w lladd, yn ystod ymgyrch Charlie Gard. Mae Ysgrifennydd Cartref cysgodol Llafur, Diane Abbott, wedi cwyno iddi dderbyn sarhad hiliol a rhywiaethol “yn ddyddiol” ac oherwydd iddo gam-drin arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, arlein, carcharwyd y trol ar-lein David Begley am 12 wythnos.

Yn gynharach yr wythnos hon, cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron ymgyrch yn erbyn camdriniaeth ar-lein, gan gynnwys cosbau llymach am gam-drin ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Dengys ffigyrau swyddogol gynnydd o 20% ym mhob math o droseddau casineb yr adroddwyd amdanynt i’r heddlu yn chwarter cyntaf eleni, a chredir nad yw llawer o droseddau casineb yn cael eu crybwyll wrth yr heddlu.

Bydd ASau Plaid Cymru yn cynnig gwelliannau i Fesur Llysoedd Llywodraeth Prydain i “orfodi Llywodraeth Prydain i weithredu”. Dywed y blaid y byddant yn cyflwyno gwelliannau i Fesur y Llysoedd er mwyn cyflwyno’r Cod Ymarfer a addawyd gan Lywodraeth Prydain. Byddai’r Cod yn gymwys o ymddygiad o fwlio, aflonyddu a cham-drin yn ogystal ag ymddygiad sydd yn annog terfysgaeth.

Meddai llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Cartref, Liz Saville Roberts AS:

“Mae’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu â’n gilydd a’r byd wedi newid yn rhyfeddol dros y ddegawd ddiwethaf, gyda thros 85 miliwn o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol yn y DG yn unig.

“Rhaid i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook a Twitter, fod yn fwy cyfrifol wrth fynd i’r afael â’r cynnydd mewn camdriniaeth ar-lein, llawer ohono yn droseddol.

"Mae rhai gwelliannau yn cael eu gwneud, gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron yn cyhoeddi yn gynharach eleni y cyflwynir cosbau llymach am gamdriniaeth ar gyfryngau cymdeithasol, ond mae angen i Lywodraeth Prydain arwain a gofalu bod y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eu hunain yn ysgwyddo cyfrifoldeb.

“Yn sicr, mae camdriniaeth arlein ar gynnydd, a chyfaddefodd prif gyfreithiwr Twitter ei hun y buont yn “anfaddeuol o araf” yn gwrthweithio troseddau ffiaidd arlein. Mae’n amlwg nad oes llawer o gymhelliant i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol roi prosesau cadarn ar waith i fynd i’r afael â chamdriniaeth droseddol arlein a rhaid i ni felly ofalu bod gofyniad statudol arnynt i wneud hynny.

“Cynigiodd Plaid Cymru Fesur Aelod Preifat yn ôl ym mis Tachwedd 2016 ac ers hynny, rydym wedi bod yn cynnig gwelliannau yn Nhŷ’r Arglwyddi, yr honnodd Llywodraeth Prydain eu bod wedi eu derbyn. Pam felly nad yw’r Llywodraeth wedi cyflawni dim, naw mis wedi trafod y Mesur gwreiddiol?

“Mae’r Llywodraeth yn llusgo’i thraed, a bu’r atebion i Gwestiynau Seneddol yn hollol annigonol.

“Petai rhywun yn dioddef trosedd casineb mewn archfarchnad, er enghraifft, byddai disgwyl i dîm diogelwch yr archfarchnad honno gymryd camau. Dylai’r un peth fod yn wir am lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a bydd Plaid Cymru yn cyflwyno gwelliannau i Fesur y Llysoedd fydd yn gorfodi Llywodraeth Prydain i weithredu.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.