Rhaid i’r Fyddin Brydeinig roi’r gorau i dargedu plant Cymru

profile.jpg

Mae’r Fyddin Brydeinig yn targedu Cymry ifanc yn eu harddegau fel rhan o’u hymgyrch recriwtio, yn ôl AS Plaid Cymru, Liz Saville Roberts.

Mae Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd wedi annog y Weinyddiaeth Amddiffyn i newid eu strategaeth recriwtio ar ôl datgelu bod ymgyrch hysbysebu’r Fyddin gwerth £3 miliwn o’r enw ‘Perthyn yr Hyn’ yn fwriadol yn targedu ‘C2DE’ 16-24 oed – unigolion yn y grwpiau cymdeithasol ac economaidd isaf.

Mewn erthygl i Nation.Cymru, mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan a ‘r Gyfarwyddwraig Rhaglenni ar gyfer Child Soldiers International, Rachel Taylor, yn cyhuddo llywodraeth San Steffan o fanteisio ar y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas ac am fanteisio ar eu “methiant eu hunain” i greu cyfleoedd economaidd i bobl ifanc a defnyddio amddifadedd fel erfyn i ddenu milwyr newydd.

Cynhaliodd Plaid Cymru a Child Soldiers International ddigwyddiad ar y cyd yn y Senedd neithiwr (Mercher 17 Ionawr) i amlygu ymgyrchoedd recriwtio’r Fyddin Brydeinig a thargedu Cymry ifanc yn eu harddegau. Yr oedd y digwyddiad yn cynnwys trafodaethau gyda’r cyn-aelod o’r Fyddin Brydeinig, Wayne Sharrocks, a ymrestrodd yn 17 oed, a chyn Ddirprwy Reolwr SSAFA Forces Help, Y Comodor Paul Branscombe CBE.

Erthyglau cysylltiedig:

Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan Child Soldiers International a ForcesWatch fod plant a recriwtiwyd i anhwylder straen wedi trawma (PTSD), camddefnyddio alcohol, anafiadau, hunan-niweidio, hunanladdiad a marwolaeth yn ystod gyrfa yn y lluoedd arfog o’u cymharu naill ai â’u cymheiriaid o sifiliaid yn yr un grŵp demograffig neu oedolion a gafodd eu recriwtio. Er hyn, mae’r Fyddin Brydeinig wedi cynyddu ei hymgyrch recriwtio, gan dargedu yn benodol bobl ifanc o gefndiroedd cymdeithasol-economaidd is heb fawr o gyfleoedd, gan gynnwys pobl yn eu harddegau yng Nghymru.

Trwy gyfres o Gwestiynau Seneddol Ysgrifenedig, canfu Ms Saville Roberts fod 35,160 o bobl 16-24 oed wedi ymrestru fel milwyr yn 2017 yn dilyn ymgyrch recriwtio gwerth £3 miliwn gan y Fyddin Brydeinig. Cadarnhaodd Gweinidog y Lluoedd Arfog fod y Fyddin yn cydnabod fod “oedran, cyrhaeddiad economaidd a phroffiliau economaidd-gymdeithasol yn dylanwadu ar pa mor ddeniadol yw’r Fyddin i ymgeiswyr”.

Yn ei sylw, meddai Liz Saville Roberts AS:

“Bu’r Fyddin Brydeinig yn hollol ddigywilydd yn eu hymgyrchoedd cyson i recriwtio plant i’r lluoedd arfog er mwyn gwneud iawn am y diffygion parhaus mewn recriwtio oedolion i swyddogaethau mwyaf amhoblogaidd y fyddin.

“Daw hyn ar adeg pan fo gwasanaethau ieuenctid a chefnogaeth i greu swyddi wedi eu torri at yr asgwrn gan Lywodraeth Lafur Cymru. Mae hyn wedi mygu cyfleoedd y mae mawr eu hangen ar bobl ifanc, ac y mae’r Fyddin Brydeinig yn manteisio ar hyn, gan apelio’n fwriadol at bobl ifanc dan anfantais.

“Allwn ni ddim parhau i gau ein llygaid i’r arfer cywilyddus hwnnw. Mae milwyr sy’n ymrestru yn 16 oed ddwywaith yn fwy tebygol o farw ar ddyletswydd o gymharu ag oedolion, a ddwywaith yn fwy tebygol o ddatblygu problemau iechyd meddwl yn nes ymlaen yn eu bywydau, ac eto mae llywodraeth San Steffan yn fwriadol yn eu targedu, ac y mae Llywodraeth Cymru yn ddigon hapus i groesawu ymgyrchoedd recriwtio anffurfiol gan y Fyddin Brydeinig yn ysgolion Cymru.

“Yn hytrach na manteisio yn ddigywilydd ar eu methiannau eu hunain i greu cyfleoedd economaidd i bobl ifanc, dylai’r llywodraeth Lafur yng Nghymru a llywodraeth San Steffan fod yn adeiladu ein cymunedau eto ac yn dod a swyddi sy’n talu’n dda i bob rhan o’r wlad.

“Dylai pob plentyn gael llwyfan i lwyddo. Nid ymuno a’r fyddin yn 16 oed yw’r ateb, yn bendant.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.