Aelodau Seneddol

Mae gan Blaid Cymru bedwar Aelod Seneddol sydd yn brwydro dros fuddiannau Cymru yn Nhŷ’r Cyffredin. Yn ogystal mae pob un ohonynt â record ardderchog o gynrychioli eu hetholwyr. Gallwch ymweld a’u gwefan drwy glicio ar eu llun.


Liz Saville Roberts

Liz_Saville_Roberts.jpg Teitl: Arweinydd Seneddol 

 Portffolio: Materion Cartref, Cyfiawnder, Menywod a Chydraddoldeb, Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

 Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Cafodd Liz Saville Roberts ei hethol yn Aelod Seneddol dros Ddwyfor Meirionnydd ym mis Mai 2015, y fenyw gyntaf i gynrychioli’r etholaeth ac Aelod Seneddol benywaidd cyntaf Plaid Cymru. Cyn hynny bu’n gweithio fel gohebydd newyddion yn Llundain a Gogledd Cymru, ac yna fel darlithydd Addysg Bellach gyda Choleg Meirion Dwyfor, lle datblygodd addysg Gymraeg.

Roedd yn gynghorydd sir yng Ngwynedd rhwng 2004 a 2015, yn cynrychioli Morfa Nefyn ym Mhen Llŷn. Yn wreiddiol o Eltham, Llundain, dysgodd Liz Gymraeg tra yn y brifysgol yn Aberystwyth. Mae Liz yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cymreig.

Mae hi wedi byw yn Morfa Nefyn gyda’i gŵr Dewi ers 1993 ac mae ganddynt ddwy ferch, Lowri a Lisa. Yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau marchogaeth a cherdded. Mae hi’n hoff iawn o anifeiliaid ac yn berchen ar ddau geffyl, Titch ac Espi, dau gi a gafr.


 

Hywel Williams

Hywel_Williams.jpg Portffolio: Brexit, Masnach Ryngwladol, Gwaith a Phensiynau, Swyddfa’r Cabinet

 Etholaeth: Arfon

Ganed Hywel ym Mhwllheli ym 1953 a derbyniodd ei addysg ym Mhwllheli a Phrifysgol Cymru (Bangor a Chaerdydd).

Cyn ei ethol yn AS yn 2001, gweithiodd Hywel fel darlithydd, ymgynghorydd ac awdur ar ei liwt ei hun mewn gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol, yn ogystal ag fel Rheolwr Prosiect i Gofal Cymru.

Mae gan Hywel ddiddordeb mawr mewn materion Cwrdaidd a'r iaith Gwrdaidd, ac mae wedi siarad mewn nifer o ralïau a digwyddiadau i gefnogi Cwrdistan.
Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw polisi cymdeithasol, diwylliant / iaith a'r celfyddydau, a bu'n flaenllaw yn gwrthwynebu diwygiadau lles y pleidiau Llundeinig.
Mae'n mwynhau darllen a cherdded.


Jonathan Edwards 

Jonathan_Edwards.jpg Portffolio: Chwip, Trysorlys, Materion Tramor, Amddiffyn, Trafnidiaeth, Datblygu Rhyngwladol

 Etholaeth: Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

 Ganwyd a magwyd Jonathan Edwards ym mhentref glofaol Capel Hendre ger Rhydaman. Mynychodd Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth yn ogystal ag ennill ôl-radd mewn Hanes Rhyngwladol gan arbenigo yn niwedd y Rhyfel Oer.

Gweithiodd Jonathan am 7 mlynedd fel Pennaeth Staff i Rhodri Glyn Thomas AC ac Adam Price AS. Mae’n gyn cynghorydd yng Nghaerfyrddin a chafodd ei ethol i’r swydd hanesyddol o Siryf y Dre. Mae Jonathan hefyd wedi gweithio i Gyngor ar Bopeth Cymru lle bu’n arwain ar Faterion Cyhoeddus, Cysylltiadau Cyhoeddus a Pholisi.

Cafodd Jonathan ei ethol i’r Senedd yn 2010 a chynyddodd ei mwyafrif yn arwyddocaol yn Etholiad Cyffredinol 2015.

Mae Jonathan yn briod ag Emma, ac mae ganddynt dau o blant, Abby-Sara a Llywellyn Gruffydd. Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw Cyfiawnder Cymdeithasol a Materion Tramor. Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys chwarae criced i Glwb Penygroes a chefnogi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a’r Sgarlets.


Ben Lake

 Ben_Lake.jpg

Portffolio: Addysg a Sgiliau, Iechyd, Cymunedau a Llywodraeth Leol, Materion Cyfansoddiadol a Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Etholaeth: Ceredigion

Etholwyd Ben Lake fel Aelod Seneddol Ceredigion ym mis Mehefin 2017, fe yw’r person ieuengaf i gynrychioli’r etholaeth ac AS ieuengaf Plaid Cymru. Fe fu’n gweithio’n gynt i Elin Jones, Aelod Cynulliad yr etholaeth, ac fel ymchwilydd i Blaid Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 Cafodd Ben ei eni a’i fagu yn Llanbedr Pont Steffan. Mynychodd Ysgol Gyfun Llambed, cyn astudio Hanes ym Mhrifysgol Rhydychen, lle fwynheuodd chwarae Rygbi a Chriced.

 Mae Ben yn mynd i San Steffan gyda dealltwriaeth o anghenion Ceredigion yn y trafodaethau Brexit sydd i ddod. Teimlai’n gryf dros sicrhau ffyniant economi ei etholaeth, gan gynnwys ei phrifysgolion a’i ffermydd, ac mae e’n awyddus i sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed yn glir.

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.