Rhaid i Ddatganiad yr Hydref ddod a swyddi da gyda sgiliau uchel i Gymru

Adam-Conf-221_(2).jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC, wedi ymateb i ffigyrau diweithdra heddiw trwy bwysleisio fod yn rhaid i Ddatganiad yr Hydref yr wythnos nesaf gyflwyno swyddi safonol gyda sgiliau a chyflogau uchel i Gymru.

Mae diweithdra yng Nghymru yn uwch o fymryn bach (0.1%) i 4.4% ond y mae’n dal yn is na chyfartaledd y DG o 4.8%.

Rhagwelir y bydd y Canghellor yn canolbwyntio ar seilwaith yn ei gyhoeddiad ddydd Mercher nesaf. Dywedodd Adam Price AC ei bod yn hanfodol i Gymru gael cyfran deg o’r arian hwn er mwyn gwrthweithio’r economi cyflogau-isel, ac anogodd lywodraethau Cymru a’r DG i fanteisio ar y cyfle hwn i fenthyca er mwyn buddsoddi cyn i gyfraddau llog godi eto yn sgil ethol Trump yn UDA.

Meddai AC Plaid Cymru Adam Price:

"Rwy’n croesawu’r ffaith fod lefelau diweithdra yng Nghymru yn dal dipyn bach yn is na chyfartaledd y DG.

"Fodd bynnag, y pwynt pwysig yma yw ansawdd swyddi yng Nghymru yn hytrach na’u nifer. Mae ein heconomi cyflog-isel yn golygu fod un o bob dau o weithwyr yn byw mewn tlodi er eu bod mewn gwaith, tra bod cyflogau yma tua £50 yr wythnos yn is na chyfartaledd y DG.

"Bydd cyfuniad o dwf mewn chwyddiant yn y DG oherwydd y gyfradd gyfnewid isel, toriadau treth a mwy o fenthyca yn UDA yn dilyn etholiad Trump yn gweld y cyfle sydd gennym i fanteisio ar gyfraddau llog hanesyddol isel yn diflannu’n fuan.

Rhaid i lywodraethau Cymru a’r DG fanteisio ar y cyfle, a dylent fod yn gwneud popeth yn eu gallu i chwistrellu adnoddau i brosiectau seilwaith o bwys ym mhob rhan o’r DG – nid dim ond Llundain a de-ddwyrain Lloegr. Byddai hyn yn creu economi gwytnach a mwy cynaliadwy, yn hytrach na’r effeithiau chwyddo a chwalu sy’n dod oherwydd llymder.

"Gyda’r Canghellor ar fin datgelu ei Ddatganiad Hydref yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mercher nesaf, mae’n hanfodol fod Cymru yn cael gwarant o gyfran deg o fuddsoddiad mewn seilwaith er mwyn cynhyrchu’r swyddi gyda sgiliau uchel a chyflogau da fydd yn helpu i gau’r bwlch gyda gweddill y DG ac yn mynd i’r afael ag achosion gwaelodol ein heconomi cyflog-isel ".

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.