Plaid Cymru yn lleisio pryderon dros bwysau geni isel babanod

00_Rhun_ap_Iorwerth_AC.jpg

Angen ymgyrch cyn-eni i gefnogi mamau beichiog

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wella’r gefnogaeth a roddir i famau beichiog wrth i ffigyrau ddangos fod un o bob ugain o fabanod a enir yng Nghymru â phwysau geni isel.

Dengys ffigyrau’r SYG fod nifer y babanod a enir yng Nghymru gyda phwysau geni isel yn gyson uchel, dros 5%. 5.4% yw lefel 2016. Mewn cymhariaeth, gostyngwyd nifer y babanod a enir yn yr Alban sy’n “fychan am oedran eu cyfnod cario” o’r hanner i 2.5% dros y ddegawd ddiwethaf.

Dengys tystiolaeth gydberthynas rhwng pwysau geni isel ac amgylchiadau cymdeithasol, a’i fod yn gysylltiedig â chanlyniadau iechyd gwael trwy gydol bywyd plentyn, gan gynnwys risg uwch o gyflyrau tymor hir megis diabetes a chlefyd y galon.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rhun ap Iorwerth wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd a roddir i fenywod o grwpiau risg uchel, cymdeithasol gymhleth sydd mewn mwyaf o berygl o gario baban â phwysau geni isel.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Rhun ap Iorwerth:

“Mae Plaid Cymru eisiau rhoi i bob plentyn yng Nghymru y cychwyn gorau un, ond dengys y ffigyrau fod cyfran gyson uchel o fabanod yn cael eu geni â phwysau geni isel.

“Dengys ymchwil i ni fod cydberthynas rhwng iechyd y fam a ffactorau megis tlodi ac amddifadedd, a’i fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd tymor-hir i’r plentyn. Mae hyn yn awgrymu bod problemau sylfaenol nad yw Llywodraeth Cymru yn gallu ymdrin â hwy.

“Mae’r Alban wedi bwrw ymlaen yn hyn o beth trwy weithredu cyfres o wasanaethau GIG, gan gynnwys hyrwyddo iechyd, sgrinio ac atal, i driniaeth glinigol a gofal. O ganlyniad, cwympodd nifer y babanod a enir sy’n fychan am oedran eu cyfnod cario i 2.5%, hanner y ffigwr Cymreig.

“Mae angen i Lywodraeth Cymru wneud yr un peth. Yng Nghymru y mae rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Ewrop, felly does dim syndod ein bod yn wynebu’r heriau sy’n gysylltiedig ag amddifadedd, ac oni fydd Llywodraeth Cymru yn ymdrechu’n galetach fyth i dorri’r cyswllt rhwng amddifadedd a rhagolygon gwael mewn bywyd, yna bydd ein cymunedau yn parhau i ddioddef. Mae ymgyrch o ofal cyn-eni i wella iechyd mamau beichiog yn gam pwysig i ymdrin â phroblem cyfraddau cyson o bwysau geni isel, ond rhaid asio unrhyw gynnydd ag ymgyrch i herio’r ffactorau economaidd sydd wrth wraidd y broblem hon.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.