Cwrdd â myfyrwyr nyrsio Bangor ar adeg o ofn am doriadau i ddysgu

Bangor_School_of_Health_Sciences.jpg

Heddiw, cyfarfu Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon Siân Gwenllian a’r Gweinidog cysgodol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Helen Mary Jones AC â myfyrwyr a darlithwyr yn Ysgol Gwyddorau iechyd Prifysgol Bangor, wrth i bryderon gynyddu ynghylch toriadau arfaethedig i’r tîm darlithio Anabledd Dysgu ym Mhrifysgol Bangor.

Derbyniodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon sylwadau gan ddarlithwyr a myfyrwyr, oedd yn poeni y gallai newidiadau i’r cwrs Nyrsio Anabledd Dysgu arwain at ostyngiad yn narpariaeth hyfforddiant nyrsio arbenigol a’r effaith yn y tymor hir ar ofal dros bobl sy’n byw gydag anableddau dysgu ar draws gogledd Cymru, er mai cynyddu y mae’r galw am nyrsys anabledd dysgu ar hyd a lled gogledd Cymru.   

Lleisiwyd pryderon hefyd am effaith newidiadau o’r fath ar fyfyrwyr sydd eisiau astudio’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg a chynaliadwyedd dysgu ar draws campws Bangor a champws Wrecsam petai toriadau staffio yn cael eu gweithredu.

Meddai Siân Gwenllian AC a Helen Mary Jones AC,  

‘Fe wnaethom gyfarfod heddiw gyda myfyrwyr a staff nyrsio yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor sydd wedi lleisio pryderon enbyd am fygythiad i’r cyrsiau nyrsio anabledd dysgu oherwydd toriadau yn y Brifysgol.’ 

‘Ar adeg pan fod arnom angen llawer mwy o nyrsus yng ngogledd Cymru i lenwi cannoedd o swyddi gwag, mae’r bygythiad hwn i hyfforddiant dwyieithog a chefnogi ein darparwyr gofal iechyd rheng-flaen yn peri dychryn.’ 

‘Mae gan bobl gydag anabledd dysgu hawl i fynd at yr un gwasanaethau â’r boblogaeth yn gyffredinol. Os effeithir yn andwyol ar hyfforddiant nyrsus mewn unrhyw ffordd, mae’n sicr y caiff hyn effaith ar ddarpariaeth gwasanaethau rheng-flaen yn y tymor hir.’

‘Rydym yn sôn yma am ddiffyg buddsoddiad sylweddol mewn gwasanaeth sydd yn cefnogi un o’r grwpiau mwyaf bregus mewn cymdeithas. Mae torri ar adnoddau yn torri ar y gallu i ddarparu gofal digonol.’

‘Mae’r cynnig hwn yn hollol groes i bolisi Llywodraeth Cymru o gynyddu nifer y nyrsus sy’n gweithio ledled Cymru. Sut mae modd i ni adeiladu ar y garfan wych o nyrsus arbenigol os yw’r rhai sydd â’r gwaith o hyfforddi ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn cael eu tanseilio fel hyn?

‘Mae’n hanfodol felly cadw’r ddarpariaeth bresennol o ofal nyrsio arbenigol ym Mangor ac ar draws y gogledd fel bod iechyd a lles ein dinasyddion mwyaf bregus yn cael ei ddiogelu.’

‘Rydym am godi’r mater hwn gyda Chadeirydd Cyngor Prifysgol Bangor ac yr ydym wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Iechyd, Vaughan Gething, i gyfleu ein pryderon a rhai ein hetholwyr.’

‘Rydym yn ddiolchgar i’r myfyrwyr a’r staff ym Mangor am ddod â’r pwnc hollbwysig hwn i’n sylw ac fe fyddwn yn mynd ar ôl hyn fel mater o frys.’  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.