Banciau yn troi eu cefnau ar gwsmeriaid trwy roi’r gorau i ganghennau’r stryd fawr

22331847610_c8dd10b3fc_z.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Simon Thomas ac Adam Price wedi cyflwyno cynnig yn y Cynulliad Cenedlaethol yn gresynnu at y cyhoeddiad diweddar i gau canghennau banc y Natwest yng Nghymru.

Mae’r datganiad o farn yn galw ar y cwmni i ail-ystyried cau 20 o gangennnau yng Nghymru ac i Lywodraeth Cymru ystyried agor Banc Pobl Cymru.

Meddai’r Ysgrifennyddd Cabinet cysgodol dros Faterion Gwledig, AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas:

“Mae’n siomedig gweld fod 8 o’r 20 ugain cangen y bwriedir eu cau yn fy rhanbarth i. Mae ardaloedd gwledig yn cael eu hamddifadu o’u gwasanaeth bancio.

“Mae banciau yn troi eu cefnau ar gwsmeriaid i geisio mwy a mwy o elw. Fe ddylid gosod dyletswydd ar y banciau hyn sy’n darparu gwasanaeth hanfodol i roi anghenion y cwsmeriaid cyn eu pocedi eu hunain.

“Dylai’r Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd fod yn edrych ar sut y gall sefydliadau ariannol eraill megis Cyllid Cymru ac undebau credyd gau’r bwlch a adawyd gan y banciau mawr.

“Bydd ffyrdd eraill o amddiffyn gwasanaethau banciau fel datblygu gwasanaethau a ddarperir gan Swyddfa’r Post yn cael eu rhwystro gan raglen un llywodraeth ar ôl y llall yn San Steffan, waeth beth fo’u lliw gwleidyddol, o gau gwasanaethau.”

Mae AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price, wedi cyflwyno cwestiwn yn y Cynulliad Cenedlaethol ar gau banciau gyda’r nod o roi cyfle i’r aelodau drafod y mater ar ddydd Mercher. Fe ychwanegodd:

“Bydd fy nghydweithiwr yn yr etholaeth Jonathan Edwards a minnau yn gweithio gyda’r gymuned leol i wneud ein gorau i geisio cadw canghennau’r Natwest yn Rhydaman  a Llandeilo.

"Wrth i wasanaethau bancio bellhau fwyfwy, gall buddsoddiad a benthyciadau gan fusnesau ddechrau dirywio. Mae arnom angen model newydd ar frys, ar batrwm y rhai yn yr Almaen a’r Unol Daleithiau,  sydd wedi eu sefydlu’n unswydd i gefnogi cymunedau, busnesau a defnyddwyr lleol.

“Credwn yn gryf y dylai Llywodraeth Cymru ystyried yr adroddiad diweddar ar ddyfodol banc cyhoeddus. Byddai creu banc i bobl Cymru yn gam cadarnhaol, gan y byddai yn nwylo’r cyhoedd ac wedi ei wreiddio yn ein cymunedau.”

Mae’r adroddiad gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru yn disgrifio tystiolaeth y gall: ‘cau canghennau banciau gael effaith negyddol ar unigolion a busnesau yng Nghymru, ond fod angen mwy o ymchwil penodoli ganfod pa effaith mae cau canghennau banciau yn gael ar unigolion a chymunedau’”

Dywed yr adroddiad: ‘Fodd bynnag, ni fyddai hyd yn oed y model bancio cyhoeddus mwyaf helaeth  o agor banciau cymunedol yn gallu gwneud iawn am y canghennau a gaewyd yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf.’ O ran ffyrdd o amddiffyn gwasanaethau bancio, dywed: ‘Gall banc datblygu cyhoeddus fod yn ddewis buddiol, ond nid yw’n warant o ateb.’

Noda’r adroddiad broblemau gyda benthyca i fusnesau bach a chanolig, a’r ffaith fod awtomeiddio wedi gwneud banciau yn bell yn ddaearyddol a gweithredol oddi wrth fusnesau bach.

Mae cau banciau yn cyfrannu at y broblem hon yn ôl Ffederasiwn y Busnesau Bach.

Yr oedd banciau deirgwaith yn fwy tebyg o gau cangen yng Nghymru nac yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr, ac yr oedd pump o’r deg ardal yr effeithiwyd arnynt gan gau 600 cangen ym Mhrydain yn 2015 yng Nghymru – Powys, Sir Ddinbych, Gwynedd, Conwy, a Sir Gaerfyrddin.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.