Arweinydd Plaid yn cyhuddo’r BBC o “fethu Cymru” wrth i ffigyrau ddangos dirywiad

2016_LW_4.jpg

Rhaid i’r gorfforaeth dderbyn bai am y diffyg democrataidd, medd Leanne Wood

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi cyhuddo’r BBC o “fethu Cymru” wrth i ymchwil newydd ddangos dirywiad sylweddol yn y sylw sy’n cael ei roi gan allbwn newyddion y gorfforaeth i’r genedl ddatganoledig.

Mae astudiaeth gan Brifysgol Caerdydd a gynhaliwyd yn 2015 a 2016 sydd nawr wedi ei gyhoeddi gan Ymddiriedolaeth y BBC yn dangos fod y gyfran o newyddion am Gymru wedi gostwng yn sylweddol ar Deledu’r BBC o 3.8% yn 2009 i 1.4% yn 2015.

Mae’r ymchwil hefyd yn dangos mai Cymru yw’r genedl ddatganoledig sy’n cael y lleiaf o sylw – lawr o 11.9% i 10.5% rhwng 2009 a 2015.

Dywedodd Leanne Wood fod y BBC yn methu a chyflawni ei hamcanion craidd o addysgu a hysbysu ei chynulleidfaoedd a bod rhaid i’r gorfforaeth dderbyn rhan o’r bai am y diffyg democrataidd yng Nghymru sydd wedi gadael dealltwriaeth pobl o ddatganoli sawl cam y tu ol i newid gwleidyddol mewn gwirionedd.

Dywedodd Leanne Wood:

“Dyma adroddiad damniol sy’n datgelu methiant y BBC i gyflawni ei hamcanion craidd o addysgu a hysbysu cynulleidfaoedd, ble bynnag y maent.

“Un o’r pum prif arfer sy’n cael ei adnabod yn yr ymchwil yw “lleihad (o gyfran isel yn barod) o ran y nifer o eitemau am ac o Gymru.”

“Mae sylw i straeon newyddion Cymreig nid yn unig wedi sefyll yn yr unfan ond wedi gwaethygu’n sylweddol gydag allbwn teledu yn gostwng o 3.8% i 1.4% pitw dros y saith blynedd ddiwethaf.

“Mae hefyd yn bryderus gweld cyn lleied o ymdrech yn cael ei wneud gan y BBC i’w gwneud hi’n glir i gynulleidfaoedd pa lywodraeth sy’n gyfrifol am ba faes polisi.

“Roedd y mwyafrif helaeth – 209 o’r 220 eitem Newyddion BBC am iechyd ac addysg yn berthnasol i Loegr yn unig y llynedd. Mae’r Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru yn gartref i dros 15% o boblogaeth y DG ond eto dim ond 5% o’r sylw a roddwyd i’r gwledydd datganoledig. Mae hyn yn gwbl annerbyniol.

“Mae Cymru a’n democratiaeth eisoes yn dioddef oherwydd cyfryngau gwan a diffyg plwraliaeth. Mae methiant y BBC i gynnig sylw newyddion digonol i’w cynulleidfaoedd Cymreig ar y materion sy’n effeithio eu bywydau dyddiol yn gwaethygu’r broblem.

“Rhaid i’r BBC hefyd dderbyn cyfran o’r bai am ddiffyg democrataidd ein gwlad a’r ffaith fod dealltwriaeth pobl o ddatganoli yn aml yn ddryslyd a sawl cam y tu ol i newid gwleidyddol mewn gwirionedd.

“Bydd pobl yng Nghymru yn iawn i gwestiynu pam eu bod yn talu eu ffi trwydded. Byddaf yn ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Cyffredinol, yr Arglwydd Hall, i geisio sicrhad y bydd y BBC yn gweithredu ar unwaith i wella ei record er budd democratiaeth ac atebolrwydd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.