AS y Blaid yn cynnig cyfraith newydd i atal pobl rhag cael eu gadael yn ddiamddiffyn wrth i fanciau gau

35294907142_956ece2421_k.jpg

Bydd AS Ceredigion, Ben Lake, heddiw yn cyflwyno Mesur yn y Senedd fydd yn ceisio sicrhau nad yw cwsmeriaid yn cael eu gadael heb wasanaethau ariannol sylfaenol pan fydd banciau yn cau.

Mae effaith dinistriol banciau yn tynnu allan o gymunedau yn gadael miloedd o bobl heb allu cwblhau’r tasgau ariannol mwyaf syml – megis talu siec i mewn neu hyd yn oed godi arian.

Mae cymunedau gwledig wedi eu taro’n arbennig o galed. Mae cau’r banc olaf mewn rhai pentrefi a threfi yn gorfodi pobl i deithio degau o filltiroedd i’r banc agosaf. Ochr yn ochr â mynediad gwael at y rhyngrwyd a methu bancio ar-lein, mae cwsmeriaid a busnesau yng nghefn gwlad yn cael eu gadael mewn “twll du o ran bancio”.

Mae’r Mesur, a gefnogir gan ASau o bob plaid wleidyddol, yn cymryd agwedd driphlyg i ymdrin â’r mater lle mae banciau yn dal ar waith, lle maent yn ystyried gadael a lle maent eisoes wedi gadael. Bydd y camau yn y Mesur, a amlinellir yn araith Mr Lake yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw, yn gwneud y canlynol:

  • Ei gwneud yn fwy anodd i fanciau gau – trwy newid y ‘Protocol Mynediad at Fancio’ fel y bydd yn rhaid i fanciau ystyried amser teithio i’w cangen o’r banc sydd nesaf at agos – nid dim ond pellter fel ar hyn o bryd – wrth wneud penderfyniad am gau.
  • Creu ‘Canolfannau Bancio Lleol’ Trwy newid y rheolau presennol, caniateir i fanciau ‘gyd-leoli’. Ystyr hyn yw y gallai mwy nag un banc rhannu adeilad a rhai swyddogaethau gweinyddol. Bydd hyn yn ei gwneud yn fwy cost-effeithiol i fwy nag un banc aros ar agor mewn ardal.
  • Gwella’r gwasanaethau ariannol a gynigir gan Swyddfeydd Post - Gal Swyddfeydd Post eisoes gynnig amrywiaeth o wasanaethau bancio - o dalu sieciau i mewn i dynnu arian allan. Ond mae llawer o ganghennau heb y seilwaith sylfaenol, y cyllid na’r hyfforddiant i gynnal y gwasanaethau hyn. Trwy fuddsoddi mewn Swyddfeydd Post, gallai Llywodraeth San Steffan sicrhau y gallai’r 99% o gwsmeriaid personol a 95% o gwsmeriaid masnachol sy’n medru cyrraedd Swyddfeydd Post yn rhwydd o leiaf ddefnyddio gwasanaethau bancio sylfaenol.

Cyn cyflwyno’r Mesur yn y Senedd, dywedodd Ben Lake AS:

“Banciau yw curiad calon ariannol ein cymunedau. Trwy dynnu allan o’r stryd fawr ledled y wlad, maent yn gadael cwsmeriaid yn ddiamddiffyn.

“Mewn ardaloedd gwledig, mae pobl yn cael eu gorfodi i deithio ddegau o filltiroedd i’r banc agosaf. A chyda thanfuddsoddi mewn seilwaith bang eang, nid yw bancio arlein yn ddewis. Mae’r cymunedau hyn yn cael eu gadael mewn twll du o ran bancio.  

“All busnesau ddim talu i mewn, all cwsmeriaid ddim talu biliau, ac yn y bôn, mae ein cymunedau’n cael eu gadael yn dlotach. Pobl hŷn a bregus, a busnesau bach lleol sy’n dioddef fwyaf pan fydd banc yn cau. Dyna pam fy mod yn cynnig atebion y gall Llywodraeth San Steffan weithredu arnynt yn syth.  

“Gyda’r agwedd driphlyg a amlinellir yn y Mesur, gallwn wneud yn siŵr na all banciau ddiflannu dros nos, a lle nad oes banc yno eisoes, y gall cwsmeriaid gyrchu’r gwasanaethau bancio y maent eu hangen yn haws trwy Swyddfa’r Post.

“Rwyf yn cydnabod hefyd fod bancio yn newid. Dyna pam fy mod yn pwyso am newid yn y gyfraith fyddai’n caniatáu creu ‘Canolfannau Bancio Lleol’. Bydd hyn yn torri costau ac yn ei gwneud yn fasnachol hyfyw i fanciau barhau ar agor trwy rannu adeiladau a rhai swyddogaethau gweinyddol eraill.

“Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd RBS elw o bron i biliwn o bunnoedd. Ac eto, ychydig wythnosau’n ôl, dyma hwy’n cau 20 cangen yn g Nghymru, a channoedd ledled y DG. Gyda’r cynigion hyn, gallwn wneud yn siwr nad Dinas Llundain yw’r unig le sydd â banciau ar ôl o hyd.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.