San Steffan yn cadw’r cyhoedd yn y tywyllwch am Brexit

headshot.jpg

Mae San Steffan yn cadw’r cyhoedd a busnesau yn y tywyllwch am effaith Brexit trwy wrthod cyhoeddi’r asesiadau effaith, medd Plaid Cymru.

Cytunodd Llywodraeth San Steffan i ganiatáu i fersiwn wedi’i golygu o’r asesiad effaith fod ar gael i aelodau’r Pwyllgor Dethol ar Brexit am gyfnod cyfyngedig o amser.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cael mynediad cyfyngedig at yr asesiadau effaith.

Wrth holi’r Gweinidog yn Nhŷ’r Cyffredin yn gynharach heddiw, gofynnodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit ac aelod o’r Pwyllgor Dethol ar Brexit, Hywel Williams, “pa ganllawiau a ddarparwyd i swyddogion oedd yn golygu [yr asesiadau effaith] ynghylch yr hyn y dylid ei eithrio [cyn eu rhannau â’r Pwyllgor]?”

Ymateb y Gweinidog:

“Fel yr eglurais wrth y Tŷ, casglwyd y wybodaeth hon ynghyd o amrywiaeth o ddogfennau. Fel yr esboniais hefyd, rhaid i ni sicrhau na fyddai perygl i wybodaeth masnachol sensitif a gwybodaeth a fyddai’n andwyol i fudd y genedl gael ei gyhoeddi. Bu hyn yn broses o sicrhau mai mwy o wybodaeth, nid llai, a gaiff y pwyllgor.”

Yn ei sylw, meddai Hywel Williams AS:

“Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd yn broses o bwys – a bydd ei effaith yn ddyfnach fyth oherwydd bod San Steffan yn mynnu torri ein cysylltiadau economaidd â’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

“Mae’r modd y bydd hyn yn cael effaith ar fywydau pobl –cyflogau, morgeisi, mynediad at wasanaethau cyhoeddus ac ati, yn ogystal â sut y bydd yn effeithio ar fusnesau a’u mynediad at farchnadoedd rhyngwladol a chost benthyca yn ddiamau yn fater o ddiddordeb cyhoeddus.

“Pan ofynnais i’r Gweinidog pa ganllawiau a roddwyd i’r rhai oedd yn golygu’r asesiadau effaith cyn iddynt gael eu rhannu gyda’r Pwyllgor, dywedodd ei fod yn fater o amddiffyn budd y genedl. Os nad yw Brexit o fudd i’r genedl, rhaid i’r cyhoedd wybod hynny. “Byddai amddiffyniad y Gweinidog, “nad oedd wedi golygu na thorri darnau” o’r adroddiadau ond yn hytrach wedi “casglu gwybodaeth mewn modd nad yw’n cynnwys peth deunydd” yn chwerthinllyd pe na bai’n ei olygu o ddifrif.

“Mae Senedd Ewrop wedi cyhoeddi ei asesiadau effaith. Efallai bod tryloywder yr UE a chyfrinachedd San Steffan yn arwydd o gyflwr y trafodaethau a chan bwy y mae’r fantais. “Rhaid i San Steffan gyhoeddi’r asesiadau effaith llawn nid yn unig fel y gall gwleidyddion wneud eu gwaith o graffu ar y llywodraeth ond fel y gall y cyhoedd a busnesau wybod yn llawn pa ddifrod mae’r llanast o Lywodraeth San Steffan hon yn achosi iddynt.”

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.