Plaid Cymru yn galw am chwarae teg i amaethwyr Cymru yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeaidd

 00_Simon_Thomas_AC.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw ar i fuddiannau Amaethyddiaeth yng Nghymru gael ei gwarantu mewn unrhyw gytundebau masnach gan Lywodraeth San Steffan yn y dyfodol, gyda chytundeb gan holl genhedloedd y DU ar unrhyw fframwaith amaethyddol i’r DU.

Yn dilyn y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd newidiadau sylweddol i amaethyddiaeth, cyllid materion gwledig a mesurau diogelu ar draws y DU yn ystod y blynyddoedd nesaf. Gallai hyn gynnwys newidiadau i fframweithiau rheoleiddio, polisïau ac o bosibl disodli’r Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Wrth ysgrifennu erthygl yn ymateb i ganfyddiadau ymgynghoriad gan Blaid Cymru gyda'r gymuned wledig yn ystod yr haf diwethaf am effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Amaethyddiaeth, nododd Simon Thomas, Ysgrifennydd Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Cabinet Cysgodol Plaid Cymru:

“Mae arnom angen fframwaith reoleiddio a’r polisïau iawn i leihau gymaint ag sydd modd y niwed a achosir i’r sector yn dilyn gadael yr Undeb Ewropeiadd. Mae’n amlwg y gall Cymru gystadlu ar ansawdd ei bwyd a’i diod, ond na all gystadlu o ran pris. Y mae yn wir yn fater o bryder y bydd cytundebau masnach Llywodraeth San Steffan yn arwain at osod tariffau ar allforion bwyd a diod Cymru a mewnforion rhad yn llifo i farchnad y DG.

“Barn Plaid Cymru yw y byddai buddiannau sector amaeth Cymru ar eu hennill orau trwy barhau i gymryd rhan yn y Farchnad Sengl, a bod yn rhaid osgoi rhwystrau tariff.”

Wrth sôn am fframwaith amaethyddol posibl i’r DU yn y dyfodol, meddai Simon Thomas AC:

Wedi gadael yr UE, mae arnom angen fframwaith i’r DG y mae’r pedair cenedl yn cytuno arno yn gyfartal, gyda chymaint o ryddid ag sydd modd i wahanol agweddau. Mae tirwedd, daearyddiaeth, hinsawdd, diwylliant a iaith Cymru yn wahanol iawn i rannau eraill y DU a dyna pam fod angen ymrwymiad tuag at fframwaith pedair cenedl.

“Mae ar Lywodraeth San Steffan i’r sector amaethyddol yr un lefel o gyllid wedi gadael yr UE ag a geir ar hyn o bryd dan y Polisi Amaeth Cyffredin. Rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd ymrwymo i ddefnyddio’r cyllid hwn i gynnal amaethyddiaeth a’r economi wledig.”

Dywedodd Simon Thomas AC hefyd:

“Carai Plaid Cymru weld cryfhau’r cysylltiadau rhwng ffermio, yr economi wledig ehangach a’n cymunedau. Mae gwell seilwaith, gwasanaethau a chyfleoedd ar hyd yr ardaloedd gwledig a chynnal y sector amaethyddol oll wedi eu cysylltu.”

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.